W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2405 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 15.12.2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji.

Zgodnie z art. 147 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.; dalej: PrOchŚrod):

 • prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji;
 • prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ciągłych pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii;
 • prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.
Ważne

Wyniki tych pomiarów prowadzący instalację i użytkownik urządzenia przedstawiają organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska (art. 149 ust. 1 PrŚrod).

Z rozporządzenia wynika m.in., że właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przekazuje się wyniki pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia dla wszystkich instalacji lub urządzeń, których dotyczy obowiązek ich prowadzenia. Wyniki pomiarów oraz inne dane przedkłada się w formie pisemnej, przy czym jeżeli istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne, wyniki pomiarów oraz inne dane można przedkładać również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Do rozporządzenia dołączono trzy załączniki, czyli:

 • układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza oraz inne dane, które należy przekazywać wraz z wynikami okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza (zał. nr 1);
 • układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego (zał. nr 2);
 • układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń (zał. nr 3).
Ważne

Wyniki pomiarów oraz inne dane przedkłada się:

 • w przypadku pomiarów ciągłych – za I półrocze w ciągu 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym wykonano pomiary, a za rok kalendarzowy – do 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym wykonano pomiary;
 • w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane;
 • w pozostałych przypadkach – w ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Wyniki wstępnych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska prowadzonych dla:

 • instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia,
 • nowo zbudowanego lub zmienionego w sposób istotny źródła spalania paliw, o którym mowa w art. 147 ust. 4a PrŚrod, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia 

– przekazuje się w formach i układach określonych dla pomiarów okresowych, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiarów.

Ważne

Do wyników pomiarów wykonanych do 1.1.2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli rozporządzenia Ministra Środowiska z 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008 r. poz. 1366 ze zm.).