W kontekście podanej problematyki znaczenie mają regulacje PrOchrŚrod, w której art. 403 ust. 5 postanowiono, że zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Wskazany wyżej przepisy stanowi upoważnienie ustawowe dla rady gminy (rady powiatu) do wprowadzania różnych systemów dotacyjnych, w tym ukierunkowanych na ochronę środowiska poprzez wymianę systemów grzewczych.

Jednym z elementów uchwał przyjmowanych przez ww. organy są – wnioski o udzielenie dotacji. Wnioski nie powinny być jednak konstruowane w zupełnie dowolny sposób.

Powyższe aspekty były przedmiotem oceny prawnej w uchwale Kolegium RIO w Poznaniu z 9.3.2022 r. (9/394/2022 opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 17.3.2022 r.; https://bip.poznan.rio.gov.pl).

W ww. orzeczeniu ustalono m.in., że we wniosku o udzielenie dotacji celowej, w części pn. „Dane identyfikacyjne” rada postanowiła o konieczności podania, w przypadku osób fizycznych, oprócz imienia i nazwiska wnioskodawcy, numeru PESEL, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania również danych w zakresie serii i numeru dowodu osobistego.

Na kanwie powyższego zapisu wskazano na kilka aspektów prawnych:

1) żądanie podania innych danych, identyfikujących wnioskodawcę nie jest adekwatne do tego, co jest niezbędne dla osiągnięcia celów, dla których wskazane dane są przetwarzane;

3) dla uznania legalności działania, organ stanowiący, poza wykazaniem istnienia podstawy prawnej winien czynić zadość tzw. zasadzie adekwatności danych w stosunku do celów ich gromadzenia, która powinna być rozumiana jako równowaga pomiędzy dobrem osoby, której dane dotyczą, a interesem organu. Oznacza to, że organ nie może pozyskiwać danych w zakresie szerszym, niż niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego celu, jak również danych o większym niż uzasadniony tym celem, stopniu szczegółowości. Numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego to przykłady identyfikatorów, których przetwarzanie jest dopuszczalne w przypadkach określonych przepisami prawa. Pozyskiwanie więcej niż jednego identyfikatora (a więc jednocześnie numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego) będzie sprzeczne z zasadą minimalizacji. Pozyskiwanie przez administratora numeru PESEL (np. do celów identyfikacji strony umowy) powinno wykluczyć pozyskiwanie serii i numeru dowodu osobistego, które miałoby służyć osiągnięciu tego samego celu;

3) zgodnie z art. 27 § 1 pkt 2 EgzAdmU tytuł wykonawczy zawiera wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego i jego adresu, a także PESEL, NIP lub REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada. W związku z powyższym zasadnym jest żądanie od podmiotu ubiegającego się o dotację podania numeru PESEL, a nie serii i numeru dowodu osobistego, który jest niezbędny w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Finalnie stwierdzono, że podanie serii i numeru dowodu osobistego osoby wnioskującej o dotację, nie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji o udzieleniu dotacji, tym bardziej, że przy składaniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest do podania numeru PESEL. Tym samym żądanie podania wskazanych danych, na etapie wnioskowania o udzielenie dotacji, nastąpiło bez podstawy prawnej.

Podsumowując, we wniosku o dotację na wymianę systemów grzewczych rada gminy nie może żądać nadmiernych danych odbiorcy dotacji. Wystarczy wymóg podania PESEL ale bez danych dotyczących dowodu osobistego.