Do najczęściej kwestionowanych przepisów uchwał należą sprawy związane z uregulowaniem w programach trybów powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Przy opracowywaniu programu współpracy na kolejny rok, należy zwrócić uwagę, że „uprawnienie komisji konkursowej dotyczy tylko i wyłącznie opiniowania złożonych ofert i żadne inne uprawnienie nie może zostać nadane takiej komisji konkursowej” (wyrok WSA w Olsztynie z 4.4.2017r., II SA/Ol 191/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Zatem nie jest poprawne wprowadzanie przepisów, zgodnie z którymi to komisja konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty, gdyż w gminie jest to kompetencja wójta.

Niepoprawne jest również zawieranie w programach współpracy delegacji do określenia obligatoryjnych elementów w innych aktach. Stąd też nie może znaleźć się w programie zapis, że tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach określi inny organ, np. zarząd powiatu lub wójt (por. wyrok WSA w Łodzi z 3.3.2017r., III SA/Łd 137/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Jednym z elementów programu są formy współpracy JST z organizacjami pozarządowymi, które zostały określone w przepisie art. 5 ust. 2 PożPublWolontU. Nie jest zatem dopuszczalne, by w przepisach uchwały organu stanowiącego JST mogły zostać rozszerzone formy współpracy poza katalog wymieniony w tym przepisie, na co wskazał sąd w Gorzowie Wielkopolskim. W wyroku z 14.12.2016 r. stwierdził, że „zmiana zatem uchwały (…) poprzez dodanie do jej § 8 pkt 1 punktu c, nie przewidzianej w u.d.p.p. formy zlecania realizacji zadań publicznych, polegającej na wspieraniu zadań publicznych poprzez udzielenie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych, co ma na celu – jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej uchwały – wsparcie finansowe organizacji dopiero starających się o pozyskanie środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach wykonywania zadań publicznych na rzecz Gminy, stanowiło istotne naruszenie ww. przepisów u.d.p.p.” (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 14.12.2016., II SA/Go 771/16, http://orzeczenia.nsa.gov.pl)

Przy opracowywaniu projektu programu współpracy należy zwrócić również uwagę, by uchwała zawierała wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 5a ust. 4 PożPublWolontU. Brak jakiegokolwiek z elementów jest podstawą do stwierdzenia nieważności całości uchwały (zob. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 23.3.2017 r., sygn. akt II SA/Go 41/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Niepoprawną praktyką, wciąż pojawiającą się w uchwałach organów stanowiących JST jest powtarzanie lub modyfikacja przepisów zawartych w aktach powszechnie obowiązujących, a także wykraczanie poza delegację ustawową. Zarówno organy nadzoru, jak również sądy administracyjne zwracają uwagę na te uchybienia, co również zdarza się w przypadkach uchwał w sprawach przyjęcia programów współpracy danej JST z organizacjami pozarządowymi (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 23.3.2017 r., II SA/Go 41/17, wyrok WSA w Gliwicach z 13.6.2016 r., IV SA/Gl 264/16, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Niewątpliwie od czasu wprowadzenia przepisów dotyczących programów współpracy JST z organizacjami pozarządowymi wyroków sądów administracyjnych jest mniej. Jednakże jak wynika z powyższego w dalszym ciągu jest pole do poprawy jakości stanowionego prawa lokalnego.