W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2306 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 3.12.2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Rozporządzenie określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, które organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględniać w osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych.

Roczne poziomy recyklingu takich odpadów opakowaniowych określono w załączniku do rozporządzenia i dotyczą one:

  • tworzyw sztucznych,
  • aluminium,
  • stali (w tym blachy stalowej) i pozostałych metali,
  • papieru i tektury,
  • szkła oraz
  • drewna.

Roczne poziomy recyklingu określono na lata 2019-2029, a także na rok 2030 i następne.