Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy z 30.4.2004 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez prezesa GUS do celów emerytalnych, nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia.

Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

Jeśli kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu. Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Rozliczenie roczne ma na celu ustalenie, czy:

 • świadczenie – zasiłek był wypłacany w prawidłowej wysokości,
 • ZUS musi zwrócić uprawnionemu kwoty świadczenia lub zasiłku,
 • uprawniony zostanie zobowiązany do zwrotu nadpłaconych świadczeń (zasiłków).

Przy rocznym rozliczeniu świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego ważna jest:

 • roczna graniczna kwota przychodu,
 • roczna dopuszczalna kwota przychodu,
 • roczna gwarantowana kwota świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego,
 • kwota, o jaką w rozliczanym roku świadczenie (zasiłek) było zmniejszone lub zawieszone.

W roku rozliczeniowym 2016/2017 wysokość tych kwot wynosi:

 • roczna graniczna kwota przychodu – 32 758,80 zł,
 • roczna dopuszczalna kwota przychodu – 11 700 zł.

Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku, gdy w roku rozliczeniowym:

 • powstało prawo do świadczenia przedemerytalnego,
 • ustało prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
 • wypłata świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego była wstrzymana z przyczyn innych niż osiąganie przychodu,
 • świadczenie (zasiłek) przedemerytalne było zawieszone na wniosek osoby uprawnionej.

Wówczas roczne (graniczne i dopuszczalne) kwoty przychodu ustala się dla okresu, w którym istniało prawo do pobierania świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, z dokładnością co do dnia oraz z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę.

Rozliczenie przychodu

Rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku, w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza. Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu oraz o wysokości tego przychodu, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku.

Obowiązek powiadomienia, o którym jest mowa wyżej, mają odpowiednio pracodawcy i zleceniodawcy lub inny płatnik składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę – właściwa jednostka organizacyjna.

Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 15.11.2007 r., III AUa 104/05 świadczeniobiorca może osiągnąć przychód w dowolnym miesiącu lub miesiącach okresu rozliczeniowego, a jego świadczenie przedemerytalne zostanie rozliczone w skali całego roku.