W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2375 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 19.12.2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

Rozporządzenie określa w załączniku rodzaje opakowań, z których powstały odpady opakowaniowe, dla których określono poziomy recyklingu (w %) w latach od 2022 r. do 2029 r. włącznie, czyli:

  • z tworzyw sztucznych – od 30% do 54%;
  • z aluminium – od 51% do 59%;
  • z metali żelaznych – od 55% do 78%;
  • z papieru i tektury – od 66% do 83%;
  • ze szkła – od 62% do 74%;
  • z drewna – od 19% do 29%;
  • wielomateriałowe oraz środki niebezpieczne – poziomy recyklingu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 GospOpakowaniaU, czyli obecnie: rozporządzenia Ministra Środowiska z 3.12.2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2310).