Roczna sprawozdawczość firm audytorskich

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 218 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18.1.2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich; dalej: SprawAudytR.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), firma audytorska, w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku, przekazuje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, na formularzach sprawozdawczych (według określonych wzorów), zawierające dane o przychodach firmy audytorskiej oraz usługach wykonanych przez nią w poprzednim roku kalendarzowym, obejmujące informacje:

  • o liczbie, strukturze rodzajowej, podmiotowej, terytorialnej i wartościowej tych usług lub przychodów;
  • o osobach wykonujących te usługi w imieniu firmy audytorskiej;
  • o podwykonawcach wraz ze wskazaniem czynności, jakie wykonywali –  w przypadku badań ustawowych;
  • o których mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE – w przypadku badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego.

Informacje o liczbie, strukturze rodzajowej, podmiotowej, terytorialnej i wartościowej usług wykonanych przez firmę audytorską w poprzednim roku kalendarzowym na rzecz jednostek zainteresowania publicznego (dalej: JZP), oraz jednostek innych niż JZP, a także przychodach uzyskanych z wykonania usług, obejmują również dane wymienione w § 2 SprawAudytR.

Wzór formularza sprawozdawczego o przychodach firmy audytorskiej oraz usługach wykonanych przez nią w po­przednim roku kalendarzowym na rzecz:

  • JZP – określa załącznik nr 1 do SprawAudytR;
  • jednostek innych niż JZP – określa załącznik nr 2 do SprawAudytR.

Sprawozdanie:

  • sporządza się w formie dokumentu elektronicznego oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  • przekazuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego sprawozdanie przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Ważne

Zasadniczo rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za 2020 r. Jednak informacje wymienione w § 5 ust. 2 SprawAudytR firma audytorska podaje po raz pierwszy w sprawozdaniu za 2021 r.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności