Z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 11.9.2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1916 ze zm.) wynika, że organy administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do 30 kwietnia każdego roku, roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwemu wojewodzie, do 31 marca każdego roku, roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

Rozporządzenie określa sposób przekazywania rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, a także wzór dokumentu zawierającego roczną informację. Roczną informację, według określonego wzoru, przekazuje się w postaci pisemnej lub elektronicznej przez transmisję danych lub na informatycznym nośniku danych.