Informacja musi zostać złożona również przez takich pracodawców, którzy utworzyli PPE (zarejestrowali w KNF) np. w listopadzie lub grudniu 2021 r., ale pierwszą składkę podstawową do PPE odprowadzili dopiero w styczniu 2022 r. Część pracodawców nadal tworzy PPE, często w ramach grup kapitałowych albo w ramach nowych podmiotów, które są tworzone, a także w sytuacji, kiedy obok PPK pracodawca chciałby dodatkowo oferować drugi benefit emerytalny w postaci PPE.

Zgodnie z art. 23 ustawy z 23.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych pracodawca ma obowiązek przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego PPE w terminie do dnia 1 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracodawców prowadzących PPE, bez względu na jego formę, liczbę uczestników, czy też wartość aktywów.

Ważne

Nawet w sytuacji, kiedy program został założony pod koniec 2021 r. i pracodawcy nie dokonali w minionym roku żadnej wpłaty do PPE, informację roczną należy złożyć. W takiej sytuacji należy podać przede wszystkim informację o liczbie pracowników. Pozostałych danych taki pracodawca nie może uzupełnić, ponieważ nie odprowadził żadnej składki podstawowej ani składki dodatkowej.

Dane w treści informacji rocznej

W treści rocznej informacji należy przekazać dane dotyczące:

  • ilości osób, za które pracodawca odprowadzał składkę podstawową,
  • ilości osób, które nie są już uczestnikiem PPE (np. były pracownik),
  • ilości osób decydujących się na odprowadzenie składki dodatkowej do PPE.

W informacji należy również podać łączną liczbę osób zatrudnionych, które są pracownikami w rozumieniu ustawy o PPE, a także łączną przekazaną do instytucji finansowej sumę składek podstawowych i składek dodatkowych, które w 2021 r. zostały wpłacone na rachunek uczestników PPE.

Jeżeli pracodawca w 2021 r. zdecydował się na jednostronne zawieszenie odprowadzania składek podstawowych do PPE, to taką informację należy przekazać do KNF, wskazując przy tym, w jakim okresie trwało zawieszenie. W związku z kryzysem spowodowanym koronawirusem i epidemią wielu pracodawców korzystało z takiego rozwiązania, albo nadal korzysta i o tym fakcie należy poinformować KNF. O ile wcześnie, w momencie jednostronnego zawieszania odprowadzania składek podstawowych do PPE pracodawca nie miał takiego obowiązku informacyjnego, to już w informacji rocznej taki fakt musi zostać wskazany. Ponadto, jeżeli pracodawca decydował się jednostronnie na ograniczenie wysokości składki podstawowej, to taka informacja również powinna zostać wskazana w rocznej informacji, zawierając zarówno okres, w jakim trwało obniżenie, jak również wysokość składki podstawowej, do jakiej ją obniżono.

Formularz i jego dostarczenie

Informacja roczna dotycząca realizacji prowadzonego Pracowniczego Programu Emerytalnego powinna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia MPS z 28.5.2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego.

Ważne

Informacja za 2020 rok powinna zostać przekazana przesyłką poleconą w terminie do 1 marca 2021 roku na adres: Komisja Nadzoru Finansowego; ul. Piękna 20; 00-549 Warszawa

Datą przekazania informacji jest data nadania przesyłki poleconej.

Sposób wypełnienia formularza

Z perspektywy pracodawcy najtrudniejsze są dwie tabele, które należy wypełnić w informacji rocznej. Tabela numer 2 i numer 3.

Tabela numer 2 dotyczy liczby uczestników PPE w podziale na trzy kategorie.

W pierwszej kolumnie należy uwzględnić uczestników w stosunku, do których na koniec każdego kwartału istniał obowiązek odprowadzenia składki podstawowej przez pracodawcę, w szczególności należy pamiętać, że uwzględniamy tutaj wszystkie aktywne osoby, czyli takie które nie wypowiedziały udziału w programie, ale są np. na urlopie macierzyńskim albo na zwolnieniu lekarskim (e-ZLA). Ponadto uwzględniamy tutaj również takich pracowników, którzy wypowiedzieli umowę zakładową, ale na koniec kwartału okres wypowiedzenia nadal trwał a pracodawca miał obowiązek odprowadzania składek do PPE.

W drugiej kolumnie drugiej należy wskazać liczbę uczestników, którzy przystąpili do programu, ale ich zatrudnienie u pracodawcy przesyłającego sprawozdanie ustało lub wypowiedzieli udział w programie, czyli są już nieaktywnymi uczestnikami ale środki nadal znajdują się w PPE prowadzonym przez pracodawcę składającego informacje roczną, z zastrzeżeniem że środki zgormadzone na rachunku nie zostały przeniesione do innego PPE lub na IKE ani nie dokonali ich wypłaty ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych.

W trzeciej kolumnie należy wskazać osoby, za które pracodawca odprowadzał składkę dodatkową.

Dane w tabeli numer 2 należy podawać według stanu na koniec kwartału.

W tabeli numer 3 pracodawca ma obowiązek wskazać dane o składkach, wypłatach i wypłatach transferowych oraz liczbie zatrudnionych pracowników. Należy podać łączną liczbę pracowników według stanu na 31.12.2021 r., łączną sumę składek podstawowych przekazanych do instytucji finansowej w 2021 r., łączną sumę składek dodatkowych jakie pracodawca potrącił z wynagrodzenia uczestników PPE zgodnie z ich dyspozycjami, a także informacje o liczbie dokonanych wypłat transferowych w 2021 r. na inne PPE albo na IKE.

Plany związane z rocznym obowiązkiem informacyjnym dotyczącym PPE

Obecnie prowadzone są prace mające na celu zniesienie przez pracodawców tego obowiązku informacyjnego, jeżeli ustawa nowelizująca wejdzie w życie zgodnie z projektem, to jest to ostatnie sprawozdanie jakie pracodawcy będą mieli obowiązek przekazania do KNF. Zgodnie z procedowaną nowelizacją za rok 2022 i kolejne lata informacje będą przekazywały instytucje finansowe.