Burmistrz miasta Ryn zapytał Regionalną Izbę Obrachunkową, kiedy trzeba przeprowadzić audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego. Izba odpowiedziała, że prawnie taki obowiązek powstaje, gdy zgodnie z uchwałą budżetową jednostki kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł.

Audyt może być przeprowadzony na dwa sposoby – może go prowadzić osoba zatrudniona w jednostce, albo osoba, z którą zostanie podpisana umowa. W przypadku audytora spoza jednostki można z jego usług skorzystać, jeśli kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100 mln zł (art. 278 ust. 3 FinPubU).

Jeśli ten wskaźnik przekroczy 100 mln zł, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie zobowiązany do zatrudnienia audytora wewnętrznego, stwierdziła RIO. Ten przepis nie normuje jednak w jakim momencie trzeba zatrudnić takiego specjalistę. Brak zatrudnienia audytora nie jest sam w sobie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Tak jest dopiero w przypadku zaniechania przeprowadzenia audytu.

Obowiązek prowadzenia audytu powstaje, zdaniem RIO, z dniem przekroczenia w uchwale budżetowej kwoty dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów – 40 mln zł. Z kolei, obowiązek ten znika w dniu, w którym podjęta zostanie uchwała zmniejszająca budżet poniżej wskazanego poziomu. Zdaniem RIO, obowiązek zatrudnienia audytora konkretyzuje się po spełnieniu określonych w przepisach FinPubU przesłanek, niezależnie od dnia, w którym nastąpiła zmiana budżetu, powodująca przekroczenie progu.