RIO. Nieprawidłowości związane z bezpodstawnym stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych

Organ kontroli (regionalna izba obrachunkowa) wskazał, że doszło do nieprawidłowości związanych z bezpodstawnym stosowaniem przepisów w zakresie zamówień publicznych w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie świadczeń polegających na prowadzeniu placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w stanie nietrzeźwości. W opisie stanu faktycznego podano m.in., że postępowanie zostało wszczęte w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 PrZamPubl. Z tej regulacji wynika,  że zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych. Dodatkowo wskazano, że zgodnie z art. 242 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryterium ceny i kryteriami jakościowymi dotyczącymi doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

Organ kontroli w oparciu o ww. stan faktyczny stwierdził, że doszło w konsekwencji do naruszenia przepisu art. 39 ust. 3 AlkU oraz art. 221 ust. 2 FinPubU.

W tym miejscu warto przypomnieć treść ww. regulacji prawnych. I tak, z podanego art. 39 ust. 3 AlkU wynika, że jednostka samorządu terytorialnego może zlecić wykonywanie zadań izby wytrzeźwień innej placówce lub utworzyć taką placówkę, zwaną dalej „placówką”. Zgodnie zaś z art. 221 ust. 2 FinPubU – zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z 24.4.2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.

Organ kontroli dodatkowo wskazał we wniosku pokontrolnym, że należy zlecać wykonywanie zadań izby wytrzeźwień zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w trybie otwartego konkursu ofert oraz finansowanie jego realizacji ze środków dotacji celowej przekazanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Podsumowując, ustalenia kontrolne RIO są prawnie uzasadnione. Co do zasady odpowiedzialność za realizację zadań, w tym dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ponosi kierownik urzędu, czyli m.in. wójt gminy. On też jest odpowiedzialny za bezpodstawne stosowanie mechanizmów wyboru wykonawcy ww. zadania w trybie przepisów z zakresu zamówień publicznych. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności