RIO. Nieprawidłowość związana z przyjęciem przez zamawiającego (miasto) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zaniżonej kwocie

Organ kontroli (regionalna izba obrachunkowa) wskazał, że doszło do nieprawidłowości związanych z zamówieniem publicznym, bowiem zamawiający wbrew postanowieniom umowy, przyjął wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zaniżonej kwocie. W umowie strony ustaliły ww. zabezpieczenie na poziomie 3% wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wykonawca wniósł jedynie 70% kwoty ustalonej przy ww. współczynniku. Organ kontroli ustalił, że: Oznacza to, iż w okresie realizacji zamówienia zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej powinno opiewać na pełną kwotę zabezpieczenia zawartą w umowie nie zaś w wysokości stanowiącej 70% zabezpieczenia, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie.

Podany stan faktyczno-prawny jest sprzeczny z umową. W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z art. 449 PrZamPubl zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z kolei w art. 450 PrZamPubl ustawodawca wymienił prawne formy zabezpieczenia. W ust. 1 podano, że zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 UtwPARPU.

Nadto, jak wynika z art. 452 PrZamPubl, wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Podsumowując, ustalenia kontrolne RIO są prawnie uzasadnione. Zamawiający, w tym przypadku gmina, powinien przestrzegać warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma służyć realnie pokryciu ewentualnych roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Nie może być akceptowane przez gminę zabezpieczenie w niższej wysokości, niż określona w umowie z wykonawcą.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności