Pytanie zadał dyrektor jednego z centrów usług wspólnych, który chciał powierzyć głównemu księgowemu dodatkowo funkcję referenta ds. kadr i płac. Zaznaczył przy tym, że ta osoba miałaby powierzone obowiązki z dwóch odrębnych funkcji. Jednocześnie zapytał, czy główny księgowy może być zatrudniony w kilku jednostkach oświatowych na cząstki etatu.

Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę, że pogląd o szczególnej pozycji głównego księgowego i rozłączności jego zadań od pracy pozostałych pracowników jednostki, pochodzi wprost z art. 54 ust. 3 i 4 FinPubU. Do tego można dodać przesłanki natury praktycznej czyli procedury kontroli finansowej.

Główny księgowy dokonuje wstępnej kontroli operacji na podstawie dokumentów dostarczonych przez pracownika właściwego rzeczowo. Przeprowadzenie takiej kontroli główny księgowy poświadcza podpisem, złożonym na dokumentach obok pracownika właściwego rzeczowo. Co więcej, jeśli księgowy stwierdzi nieprawidłowości, to zwraca dokument pracownikowi, a jeśli te nie usunie nieprawidłowości, to odmawia jego podpisania.

Chociaż w przypadku małych jednostek może „brakować rąk do pracy” i istnieje potrzeba łączenia zadań, to jak stwierdziła RIO, nie zwalnia to kierownika z przestrzegania obowiązującego prawa.

Inaczej rzecz się ma w przypadku podejmowania pracy przez księgowego w innych jednostkach sektora finansów publicznych. Przepisy tego nie zakazują, ponieważ obowiązuje generalna zasada wolności podejmowania pracy. Takiego zakazu nie ma też wyrażonego w art. 54 FinPubU. Warto jednak pamiętać, że jak przypomniała RIO, czasami takie ograniczenia nakładają przepisy zawarte w pragmatykach służbowych, np. art. 30 ust. 1 PracSamU, dlatego pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.