Głównym celem ustawodawcy przy wprowadzaniu zmian miało być usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, w obu instancjach. Temu miały służyć wprowadzone nowe uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, czy NSA:

1) zwiększył się zakres orzekania reformatoryjnego przez NSA (art. 188),

2) wojewódzkie sądy administracyjne wyposażone zostały w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych (art. 145a),

3) wprowadzono uprawnienia samokontrolne sądu pierwszej instancji, umożliwiające uwzględnianie skarg kasacyjnych (art. 179 § 2),

4) rozszerzone zostały uprawnienia orzecznicze referendarzy sądowych.

Ważne
Nowe brzmienie art. 188 PPSA zmienia przesłanki rozpoznania skargi kasacyjnej przez NSA. Po nowelizacji nie jest już konieczna czystość formalna, czyli brak naruszenia procedury o potencjalnie istotnym wpływie na wynik sprawy. Teraz wystarczy, by NSA uznał, że istota sprawy jest należycie wyjaśniona i może się zabierać za rozpoznanie skargi kasacyjnej.

Dzięki nowemu brzmieniu przepisu art. 145a wojewódzkie sądy administracyjne zyskująmożliwość merytorycznego orzekania w sprawach administracyjnych. Sąd będzie mógł zobowiązać organ do wydania konkretnego rozstrzygnięcia, we wskazanym przez siebie terminie, a nie jak do tej pory zawarcia jedynie wskazówek co do dalszego postępowania i uchylenia aktu. Autorzy nowelizacji chcą również, dzięki tej zmianie, zapobiec ewentualnemu niewykonywaniu wytycznych sądu.