W myśl rządowego projektu założeń ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów psychologowie wykonujący zawód będą podlegać obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego oraz będą objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego.

Ważne
Uzyskanie prawa do wykonywania zawodu psychologa będzie wymagało wpisu na listę psychologów oraz wykonywania zawodu przez pierwsze 12 miesięcy pod opieką psychologa o co najmniej 5-letnim stażu zawodowym.

Prawo wykonywania zawodu psychologa powstanie z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów, którą będą tworzyć i prowadzić Regionalne Rady Psychologów właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis. Wpis na listę psychologów, zmiana danych objętych tym wpisem, odmowa wpisu na listę oraz skreślenie z listy będą następować w drodze uchwały Regionalnej Rady Psychologów.

Jeśli chodzi o wymóg dotyczący wykształcenia, to na listę psychologów będzie można wpisać kogoś, kto ukończył w Polsce studia magisterskie albo studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia – na kierunku studiów związanych z kształceniem w zakresie psychologii lub kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, uzyskane w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Ważne
Jako psycholog będzie mogła pracować osoba, która ukończyła studia psychologiczne w języku polskim albo jeżeli wykazała znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania zawodu psychologa potwierdzoną egzaminem z języka polskiego.

Wpis na listę psychologów będzie następował na wniosek zainteresowanej osoby. Krajowa Rada Psychologów określi, jaki zakres danych będzie podlegał wpisowi na listę psychologów.

Uchwała Regionalnej Rady Psychologów o wpisie na listę psychologów będzie musiała być podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Od uchwały Regionalnej Rady Psychologów odmawiającej wpisu na listę psychologów zainteresowanemu będzie przysługiwać odwołanie do Krajowej Rady Psychologów w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Od uchwały Krajowej Rady Psychologów odmawiającej wpisu na listę psychologów osobie zainteresowanej będzie przysługiwać odwołanie do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Od ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw pracy zainteresowanemu oraz Krajowej Radzie Psychologów będzie służyć skarga do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis, będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego.

Projekt wskazuje formy, w jakich będzie można wykonywać zawód psychologa. Będzie to możliwe na podstawie:

  • stosunku pracy,
  • stosunku służbowego,
  • umowy cywilnoprawnej,
  • spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej,
  • indywidualnej praktyki psychologicznej,
  • wolontariatu.

W projekcie uregulowano też kwestie związane z samorządem zawodowym psychologów oraz z odpowiedzialnością zawodową psychologa.

Z omawianego projektu założeń ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów powstanie teraz projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.