Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej celem superwizji pracy socjalnej ma być podnoszenie skuteczności pracy pracowników socjalnych. Ma to nastąpić m.in. dzięki:

  • wprowadzeniu i utrzymywaniu profesjonalnych standardów prowadzenia superwizji,
  • wzmacnianiu umiejętności komunikowania się pracowników z klientami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę.
Ważne
W myśl rozporządzenia pracownik socjalny ma prawo wnioskować o osobę superwizora i formę superwizji pracy socjalnej.

Superwizor pracy socjalnej nie będzie mógł:

  • być związany umową o pracę lub umowami cywilnoprawnymi z podmiotami, w których zatrudnieni są pracownicy socjalni korzystający z superwizji pracy socjalnej przez niego prowadzonej, z wyjątkiem umowy, na podstawie której będzie prowadził superwizję pracy socjalnej;
  • pozostawać w zależności lub podległości służbowej z osobą korzystającą z superwizji pracy socjalnej oraz jej przełożonymi.

Omawiany projekt określa też zakres programowy dla superwizorów pracy socjalnej. Minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej będzie obejmowało:

  • podstawy komunikacji interpersonalnej,
  • trening interpersonalny,
  • trening rozwiązywania konfliktów z elementami mediacji,
  • trening asertywności,
  • trening pracy z grupą,
  • trening pracy z kamerą.
Ważne
Szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej będzie zrealizowane w terminie nie krótszym niż 18 miesięcy.

Do egzaminu na superwizora pracy socjalnej komisja będzie dopuszczała osobę, która ukończyła szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej i złożyła wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia.