Projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie o świadczeniach przedemerytalnych wprowadza możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, i które utraciły prawo do tego świadczenia lub zasiłków w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana albo utratą ważności jej orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowane w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie o świadczeniach przedemerytalnych rozwiązanie wynika z tego, że okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia, w zakresie możliwości zaliczenia tego okresu do okresu 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jak również do okresu uprawniającego do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje, że do okresu 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie pracy jako bezrobotnej, uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – mimo nie odprowadzania składki na Fundusz Pracy – jeżeli utrata prawa do tego świadczenia lub zasiłków była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, albo utratą ważności jej orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zmiany w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

Projekt przewiduje także zmianę w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych. Prawo do świadczenia przedemerytalnego będzie przysługiwało również osobie, która do dnia rejestracji jako osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni pobierała świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, lub zasiłek dla opiekuna i utraciła prawa do nich w związku ze śmiercią podopiecznego, albo utratą ważności jego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie osoba taka do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna musi ukończyć co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i legitymować się okresem uprawniającym do emerytury, wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Omawiany projekt ma wejść w życie 1.1.2017 r.

Projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie o świadczeniach przedemerytalnych trafi teraz pod obrady rządu.