Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Resort pracy chce wprowadzić obowiązek posiadania przez agencje pracy tymczasowej gwarancji ubezpieczenia lub ekwiwalentu pieniężnego na rachunku bankowym, który będzie w dyspozycji marszałka województwa w wysokości 25-krotności przeciętnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS.

Ministerstwo pracy chce też zmienić zasady certyfikacji agencji zatrudnienia. Najpierw agencja taka ma otrzymywać certyfikat próbny wydawany na okres 18 miesięcy, a następnie certyfikat właściwy, który ma być wydawany na podstawie pozytywnych wyników kontroli oraz po okazaniu posiadania przez agencję gwarancji, ubezpieczenia lub depozytu pieniężnego.

Utworzony ma być również fundusz gwarantujący wypłaty dla pracowników tymczasowych. Zniesiony ma być także zakaz wykonywania przez pracowników tymczasowych pracy szczególnie niebezpiecznych.

Wydłużeniu ulegnie też okres zatrudnienia pracowników tymczasowych do 24 miesięcy oraz wprowadzona będzie możliwość zatrudnienia w ramach pracy tymczasowej w sektorze publicznym.

PIP: agencje pracy tymczasowej wykorzystują luki w prawie

Propozycje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to efekt między innymi kontroli, przeprowadzonej w agencjach zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2008–2011. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła w trakcie tej kontroli, że w obecnym stanie prawnym nie jest sankcjonowane i jest sprzeczne z definicją pracy tymczasowej powierzanie pracownikowi tymczasowemu zadań o innym charakterze niż wyszczególnione w art. 2 pkt 3 ustawy z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, czyli:

  • zatrudnianie na stanowiskach, na których zgodnie z ustawą praca tymczasowa nie może być wykonywana (np. przy pracach szczególnie niebezpiecznych),
  • przekraczanie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.

W raporcie z kontroli PIP podkreśliła, że agencje zatrudnienia utrzymują pracowników w systemie pracy tymczasowej przez wiele lat wykorzystując luki w ustawie. Ponadto agencje obchodzą przepisy kierując pracownika do tego samego pracodawcy przez kilka agencji. Agencje naruszają też przepisy dotyczące wypłaty pracownikom tymczasowym wynagrodzeń i innych świadczeń.

Państwowa Inspekcji Pracy zaapelowała do Ministerstwa Pracy o wprowadzenie zmian w prawie, które uniemożliwiłyby zatrudnienie danej osoby u jednego pracodawcy dłużej niż zakłada ustawa, niezależnie od zmieniających się agencji pracy tymczasowej.

Po przedstawieniu przez PIP raportu z kontroli agencji zatrudnienia na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej posłowie tej komisji w dezyderacie skierowanym do resortu pracy stwierdzili, że ograniczenie nieprawidłowości dotyczących praw pracowników tymczasowych wymaga rozszerzenia katalogu sankcji z tytułu naruszenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ponadto Komisja w oparciu o wyniki kontroli PIP uznała, że przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powinny zobowiązywać agencje zatrudnienia do prowadzenia wykazu podmiotów, do których kierowane są osoby korzystające z usług agencji, a także rejestru osób kierowanych do pracy za granicą/ Wyeliminowałoby to występujące praktyki zatajania przez agencje umów zawartych z podmiotami zagranicznymi i osobami korzystającymi z usług agencji.

NSZZ Solidarność też proponuje zmiany w przepisach

Rządowe propozycje zmian w ustawie z zatrudnianiu pracowników tymczasowych to efekt także propozycji NSZZ Solidarność zmian w tej ustawie. NSZZ Solidarność przygotował własny projekt zmian we wskazanej wyżej ustawie. Projekt NSZZ Solidarność przewiduje wprowadzenie konsekwencji naruszenia przez pracodawcę-użytkownika przesłanek pracy tymczasowej oraz okresu wykonywania pracy tymczasowej.

Związek chce także wprowadzenia odpowiedzialności solidarnej pracodawcy-użytkownika i agencji pracy tymczasowej wobec pracownika tymczasowego. Z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie wynika wprost, który z podmiotów ponosi odpowiedzialność wobec pracownika tymczasowego. Ustawa odnosi się jedynie do odpowiedzialność za naruszenie zasady równego traktowania i przewiduje w pierwszej kolejności odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej.

Projekt NSZZ Solidarność przewiduje również rozszerzenie zastosowania niektórych przepisów ustawy w odniesieniu do osób zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych. Związek chce także rozszerzyć katalog wykroczeń, popełnianych przez pracodawcę-użytkownika lub osobę działającą w jego imieniu polegających na powierzeniu pracownikowi tymczasowemu wykonywania miedzy innymi pracy szczególnie niebezpiecznej oraz pracy na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik u pracodawcy-użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku.

Podstawa prawna:

  • projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych