Resort finansów wyjaśnia, jak gminy mogą pomagać w czasie epidemii

Zaktualizowaną informację na temat ulg w podatkach lokalnych, które mogą stosować samorządy, chcące pomóc przedsiębiorcom poszkodowanym przez kryzys ekonomiczny Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozesłało do regionalnych izb obrachunkowych. Możliwości wsparcia mogą przybrać kilka form.

Instrumenty wsparcia w podatku od nieruchomości

Ustawa z 9.12.2020 r. przedłużyła możliwość stosowania przez gminy udogodnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Rady gmin mogą podjąć uchwały o tym, by wprowadzić, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza, nie dłużej niż do 31.12.2021 roku.

Gminy mają tutaj pewien zakres swobody. Mogą samodzielnie określić grupy przedsiębiorców, uprawnionych do korzystania ze zwolnień. Jest to możliwe, gdyż pojęcie "grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu" nie zostało zdefiniowane w przepisach. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorcy. Z pomocy mogą skorzystać także mikroprzedsiębiorcy, jeśli spełniają warunek pogorszenia płynności finansowej.

Stosowanie przez gminę tych rozwiązań nie wyczerpuje wszystkich możliwości pomocy. Możliwe jest także zastosowanie instrumentów wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli różnicowanie i obniżenie, w trakcie roku podatkowego wysokości stawek podatku od nieruchomości, czy też wprowadzanie innych niż ustawowe, zwolnień przedmiotowych z tej daniny.

Opłata targowa

Ustawa z 9.12.2020 r. (nowelizacja KoronawirusU) zawiesiła też pobór opłaty targowej w całym 2021 r. (art. 31zzm ust. 1 KoronawirusU). Jednocześnie ustawa wprowadziła też mechanizm rekompensowania gminom utraconych przychodów.

Ordynacja podatkowa

Samorządowe organy podatkowe, zajmujące się podatkami lokalnymi, mają też możliwość przyznawania indywidualnych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, korzystając z uprawnień, jakie daje im art. 67b w związku z art. 67a § 1 OrdPU.
Można to zrobić na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. W takim przypadku możliwe jest:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, 
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, 
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opiaty prolongacyjnej.

Przedsiębiorcy mogą w tym przypadku skorzystać z pomocy de minimis lub "innych przeznaczeń pomocy" (czyli np. pomocy indywidualnej, zgodnej z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielanej w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach). Taka pomoc, czyli odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku, stanowi pomoc publiczną, która ma zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce. Mieści się ona w tzw. Tymczasowych ramach, zaakceptowanych przez Komisję Europejską 13.11.2020 r. (te instrumenty pomocowe mogą być stosowane od tej daty).

Więcej szczegółowych informacji na temat sposobów udzielania pomocy można znaleźć w wyjaśnieniach dla urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej opracowanych przez Ministerstwo Finansów i opublikowanych na stronie UOKiK.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności