Przygotowanie projektu nowego rozporządzenia jest związane ze zmianami wprowadzonymi w FinPubU oraz koniecznością doprecyzowania obowiązującego dotychczas SprBudżR, które miałoby zostać zastąpione przez nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Działalność oświatowa i sprawozdanie Rb-34

W związku z nałożeniem na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową i posiadające dochody własne nowych obowiązków sprawozdawczych, w projekcie zaproponowano wprowadzenie sprawozdania Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a FinPubU. Państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej prowadzące działalność w powyższym zakresie, i które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, będą zobowiązane sporządzać sprawozdanie Rb-34. W tym celu resort finansów opracował instrukcję sporządzania nowego sprawozdania oraz zmienił terminarz przekazywania sprawozdań w tym zakresie.

Ważne

Zgodnie z projektem kwartalne sprawozdania Rb-34 będą sporządzane po raz pierwszy za I kwartał 2023 r.

Wykazywanie udziałów w opłacie od napojów alkoholowych

W projekcie w sprawie sprawozdawczości budżetowej zaproponowano wprowadzenie przepisu uwzględniającego sposób wykazywania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Inne zmiany

Autorzy projektu wprowadzili również inne zmiany o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym dotychczasowe przepisy. Zmiany zostały przedstawione w poniższym ujęciu tabelarycznym.

Charakter zmian

Uwagi

Zmiany dotyczące sprawozdań o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych i urzędów skarbowych

Zaprojektowane regulacje mają na celu zapewnienie odpowiedniej kontroli nad prawidłowością sporządzanych sprawozdań i rzetelnością danych sprawozdawczych

Zmiany dotyczące częstotliwości składania sprawozdań

Zwiększono częstotliwość przekazywania sprawozdań Rb-33 z kwartalnej na miesięczną

Aktualizacja instrukcji sporządzania sprawozdań

1) Uaktualniono przepisy rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych w związku z uchyleniem opłaty komorniczej,
2) uaktualniono przepisy rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-70 poprzez dodanie § 479– 480 dotyczących wynagrodzeń nauczycieli,
3) uaktualniono instrukcję sporządzania Rb-PDP.

Opracowanie nowych wzorów sprawozdań

Określono nowy wzór rocznego sprawozdania Rb-PDP oraz nowy wzór sprawozdania Rb-28UE 

Doprecyzowanie brzmienia dotychczasowych przepisów

1) Doprecyzowano dotychczasowe brzmienie opisu należności i opisu dochodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-27S,

2) w zakresie ujmowania w sprawozdaniu Rb-28UE rozliczanych zwrotów określono definicję tego, co jest rozumiane przez zwrot. Resort wyjaśnił, że w sprawozdaniu tym należy ujmować tylko pozycję z kategorii: należność główna.

W projekcie przewidziano przepis regulujący zasady dokonywania korekt danych w sprawozdaniu Rb-28UE. Zaproponowano dodanie nowego przepisu wskazującego, że przekazanie przez organ dysponujący częścią budżetową ostatecznego sprawozdania Rb-28UE do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR powinno nastąpić po weryfikacji poprawności danych i ich zgodności z danymi z systemu BGKZlecenia

Likwidacja kolumn w sprawozdaniach

W sprawozdaniu Rb-27S zlikwidowano kolumnę „dochody otrzymane”

Elektronizacja sprawozdawczości

1) w związku z w związku z budową systemu SMUP proponowane zmiany mają na celu wykluczenie innych form przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, niż forma elektroniczna,

2) projekt zakłada zobowiązanie kierowników jednostek i kierowników jednostek obsługujących do przekazania do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań jednostkowych w formie dokumentu elektronicznego (przekazanie sprawozdań rocznych lub za IV kwartały będzie następowało poprzez aplikację wskazaną w Biuletynie Informacji Publicznej)

Przepisy przejściowe

Resort finansów zaproponował, by nowe regulacje weszły w życie z dniem 1.1.2022 r. i miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1.1.2022 r. Projekt przewiduje jednakże wprowadzenie przepisów przejściowych stanowiących, iż:

  • do rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2021 r. należy stosować przepisy projektowanego rozporządzenia,
  • do rocznego sprawozdania Rb-27S za 2021 r. należy stosować § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 37 do projektowanego rozporządzenia.

Sprawozdania i korekty sprawozdań za okresy sprawozdawcze 2021 r. sporządza się i przekazuje w sposób określony w przepisach dotychczasowych (z wyjątkiem rocznych sprawozdań, o których mowa w § 20 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej). W projekcie przewiedziano także, że korekty rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP za 2020 r. i lata wcześniejsze należy sporządzać zgodnie z dotychczasowymi przepisami.