Projekt przewiduje wprowadzenie następujących zmian w załączniku 2 do rozporządzenia (klasyfikacja rozdziałów):

1) w dziale „500 – Handel” – uchylenie rozdziału „5002 Agencja Rynku Rolnego” (wchodzi w życie 1.1.2019 r.);

2) w dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa” – uchylenie rozdziału „70012 Agencja Nieruchomości Rolnych (wchodzi w życie 1.1.2019 r.);

3) w dziale „710 – Działalność usługowa” (od 1.1.2019 r.):

a) uchylenie rozdziału „71016 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej”,

b) uchylenie rozdziału „71018 Regionalne zarządy gospodarki wodnej”,

c) uchylenie rozdziału „71019 Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna”;

4) w dziale „730 – Nauka” dodanie rozdziału „73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki” wraz z objaśnieniem: „rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej”;

5) w dziale „750 – Administracja publiczna” dodanie rozdziału „75027 Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”;

6) w dziale „751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dodanie rozdziału „75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”;

7) w dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział „75408 Biuro Ochrony Rządu” otrzyma brzmienie „„75408 Działalność Służby Ochrony Państwa” (wchodzi w życie 1.1.2019 r.);

8) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – dodanie rozdziałów „75635 Wpływy z podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych” i „75636 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich”;

9) dziale „801 – Oświata i wychowanie”:

a) objaśnienia do rozdziału „80110 Gimnazja” otrzymają brzmienie „Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu”,

b) objaśnienia do rozdziału „80111 Gimnazja specjalne” otrzymają brzmienie „Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach specjalnych i klasach dotychczasowego gimnazjum specjalnego prowadzonych w szkołach innego typu”,

c) rozdział „80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” otrzyma brzmienie „80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” (wchodzi w życie 1.1.2019 r.),

d) uchylenie rozdziału „80141 Zakłady kształcenia nauczycieli” (wchodzi w życie 1.1.2019 r.),

e) objaśnienia do rozdziału „80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” otrzymają brzmienie: „W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale „80102 Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych”,

f) rozdział „80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wraz z objaśnieniami otrzyma brzmienie „80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: «80111 Gimnazja specjalne», «80121 Licea ogólnokształcące specjalne», «80134 Szkoły zawodowe specjalne»” (wchodzi w życie 1.1.2019 r.),

g) dodanie rozdziału „80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wraz z objaśnieniem „W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a PrOśw oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c PrOśw, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum”;

10) w dziale „803 – Szkolnictwo wyższe” dodanie rozdziału „80312 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” wraz z objaśnieniami „W rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej”;

11) w dziale „851 – Ochrona zdrowia” dodanie objaśnienia do rozdziału „85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o treści: „W rozdziale tym nie ujmuje się składek na ubezpieczenie zdrowotne, dla których utworzono odrębne rozdziały w działach «852 – Pomoc społeczna» oraz «855 – Rodzina»” (wchodzi w życie 1.1.2019 r.);

12) w dziale „852 – Pomoc społeczna” rozdział „85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” otrzyma brzmienie: „85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (wchodzi w życie 1.1.2019 r.);

13) w dziale „855 – Rodzina” zostaną dodane nowe rozdziały: „85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, „85514 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem” oraz „85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego”, przy czym rozdziały 85513 i 85514 miałyby obowiązywać od 1.1.2019 r.;

14) w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

a) rozdział „90002 Gospodarka odpadami” otrzyma brzmienie „90002 Gospodarka odpadami komunalnymi”, natomiast objaśnienie otrzyma brzmienie „W rozdziale tym ujmuje się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.)” (wchodzi w życie 1.1.2019 r.),

b) dodane zostaną nowe rozdziały „90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz „90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, przy czym rozdział 90026 miałby obowiązywać od 1.1.2019 r.;

15) w dziale „926 – Kultura fizyczna” zostanie uchylony rozdział „92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie” (wchodzi w życie 1.1.2019 r.).

W załączniku 3 do rozporządzenia (klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków – z objaśnieniami) planowane jest wprowadzenie następujących zmian:

1) dodanie paragrafu „024 Wpływy z opłaty recyklingowej”;

2) paragraf 269 otrzyma brzmienie „269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Paragraf ten obejmuje w szczególności:

– środki otrzymane z Funduszu Pracy przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.),

– środki Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin «Za życiem»,

– środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, (Dz. U z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) w latach 2018-2022.”.

W załączniku 4 do rozporządzenia (klasyfikacja paragrafów wydatków i środków – z objaśnieniami) planowane jest wprowadzenie m.in. następujących zmian:

1) paragraf 269 wraz z objaśnieniami otrzyma brzmienie „269 Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Paragraf ten obejmuje w szczególności:

– środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

– środki Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin „Za życiem”,

– środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w latach 2018-2022.”;

2) objaśnienia do paragrafu „400 Grupa wydatków bieżących jednostki” otrzymają brzmienie „Paragraf ma zastosowanie do planowania w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Paragraf nie dotyczy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego ustalanych rozporządzeniem Rady Ministrów, na podstawie art. 181 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”;

3) objaśnienia do paragrafu „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” otrzymają brzmienie „Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego” – wchodzi w życie z mocą od dnia 1.2.2018 r.;

4) w paragrafie „444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” tiret trzecie objaśnień otrzyma brzmienie „wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.),” – wchodzi w życie z mocą od dnia 1.2.2018 r.;

5) uchylony zostanie paragraf „„473 Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin «Za życiem»”;

6) paragraf 601 otrzyma brzmienie „601 Wydatki na zakup i objęcie akcji”;

7) dodany zostanie paragraf „603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych”.

W załączniku 8 do rozporządzenia (szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego) planowane jest wprowadzenie następujących zmian: w paragrafie „406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” pozycja „406004 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu” otrzyma brzmienie: „406004 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa”

Należy zwrócić również uwagę na przepisy przejściowe, zobowiązujące JST do dostosowania w odpowiednim zakresie uchwał budżetowych na rok 2018 r. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianego projektu rozporządzenia zmieniającego.