Przypomnijmy, że w ramach Programu planowane jest zapewnienie wyposażenia lub doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, jako bazy technologicznej do budowania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Program ma też przysłużyć się do zapewnienia ciągłości realizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie epidemii COVID-19. Z tego względu przewiduje on udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za granicą oraz specjalne ośrodki szkolno wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Omawiana zmiana miałaby objąć rozporządzenie Rady Ministrów z 23.10.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1883).

Możliwość uzyskania wsparcia na zakup laptopów do nauki zdalnej

Ze względu na trwającą od pewnego czasu epidemię COVID-19, a także realizowaną w związku z tym nauką w trybie zdalnym, istniała możliwość uzyskania w ramach programu w 2020 r. wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Jednakże utrzymujące się w dalszym ciągu zagrożenie epidemiologiczne stwarza w dalszym ciągu ryzyko powrotu do nauki zdalnej lub hybrydowej, a co za tym idzie – wiąże się z zapotrzebowaniem na dostęp do sprzętu umożliwiającego prowadzenie nauki w trybie zdalnym. Co więcej, często sprzęt wykorzystywany obecnie przez szkoły nie spełnia wymogów technicznych, pozwalających na swobodne prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Dlatego też projekt nowelizacji ww. rozporządzenia przewiduje, że również w kolejnych latach realizacji programu (a więc w latach 2021-2024) możliwy będzie zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym porozumiewanie się na odległość.

Zakup sprzętu dla nauczycieli

Nowelizacja zakłada również poszerzenie katalogu sprzętu, który mógłby zostać zakupiony dla szkoły w celu realizowania zajęć w trybie zdalnym. W latach 2021-2024 program będzie umożliwiał zakup zestawu dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W skład zestawu wchodziłby: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć zdalnych będzie wynosiła 14 000 zł.

Zmiana przepisów dotyczących trybu składania wniosków

Projekt rozporządzenia zmieniającego zawiera również przepisy, które mają zapobiec problemom interpretacyjnym zgłaszanym przez podmioty realizujące Program w 2020 r. związane z możliwością wielokrotnego w nim uczestniczenia. Nowe brzmienie § 2 ust. 8 rozporządzenia ma zapobiec przypadkom, gdy szkoły, które już otrzymały wsparcie w ramach programu, dublowały wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w kolejnych latach jego realizacji. Dodany zostanie zapis, zgodnie z którym organ prowadzący, który w danym roku realizacji Programu otrzymał wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup danego sprzętu, danych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, nie będzie mógł otrzymać wsparcia finansowego w odniesieniu do tych samych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW na zakup innego sprzętu, innych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w kolejnych latach realizacji Programu.

Kolejna zmiana w § 2 ust. 9 i 10 ww. rozporządzenia ma służyć doprecyzowaniu zakresu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o wsparcie których będą mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły podstawowe biorące udział w aktualnie trwającej edycji Programu na lata 2020-2024 lub też brały udział w jego poprzedniej edycji w latach 2017-2019. Wsparcie w ramach Programu będzie dostępne dla szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia w poprzedniej edycji Programu w latach 2017-2019, z wyjątkiem sytuacji, gdy wsparcie miałoby dotyczyć sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii kupowanych z przeznaczeniem dla uczniów niepełnosprawnych kształcących w danej szkole.

Doprecyzowane wymagania dotyczące sprzętu zakupionego w ramach Programu

Projektowana zmiana § 2 ust. 12 pkt 2 i 4 ww. rozporządzenia dotyczy doprecyzowania wymagań dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nabywanych w ramach Programu. Po pierwsze, wyłączona zostałaby konieczność spełniania warunku posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, dla których została spełniona norma PN-EN ISO 13485, ze względu na to, że norma PN-EN ISO 13485 (System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych) jest opracowana w zgodzie z wymaganiami normy ISO 9001. Norma PN-EN ISO 13485 jest możliwa do wdrożenia zarówno osobno, jak i łącznie z normą ISO 9001. Zatem konieczność stosowania obydwu norm w takim przypadku jest zdaniem twórców projektu niezasadna. Planowana jest również rezygnacja z wymagania zakładającego konieczność wyprodukowania sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii nie wcześniej niż 9 miesięcy przed jego dostawą.

Modyfikacja wymagań, które musi spełnić szkoła

Zmianie miałby ulec również przepis § 2 ust. 13 pkt 1 ww. rozporządzenia, w zakresie warunków, jakie muszą spełnić szkoły, żeby móc skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach Programu na zakup sprzętu do nauki zdalnej w okresie epidemii. Pozostawiona zostanie konieczność posiadania przez szkołę łącza internetowego oraz punktu dostępowego, przy czym aktualnie prędkość łącza powinna wynieść co najmniej 30 Mb/s, natomiast projekt proponuje, by było to łącze o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Informacje zawierane we wniosku o udział w Programie

Projekt zakłada również zmianę zakresu informacji, które są podstawą do stosowania preferencji w ubieganiu się o udzielenie wsparcia finansowego. Preferencje w otrzymaniu wsparcia będą miały szkoły uczestniczące w dwóch projektach:
1) „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty lub
2) „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
W ocenie twórców projektowanych zmian, ponieważ wsparcie powinno w pierwszej kolejności trafić do szkół wykazujących największe potrzeby w związku z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, we wniosku o udział w Programie szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ubiegające się o wsparcie będą wskazywały liczbę uczniów z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Dłuższy czas rozpatrywania wniosków

Rozszerzenie katalogu sprzętu, które mogą być dofinansowane, a także zakładane zwiększenie obszerności wniosków, będzie wiązało się, w ocenie twórców projektu z koniecznością wydłużenia czasu potrzebnego na rozpatrzenie wniosków przez zespoły kwalifikacyjne. Tym samym w latach 2022-2024 termin kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia wydłużony zostałby o dwa tygodnie. Ponadto, ze względu na harmonogram prac legislacyjnych związanych ze zmianą ww. rozporządzenia termin kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w 2021 r. wydłużony zostanie do 27 sierpnia. Wydłużony ma zostać również termin składania w 2021 r. wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół i SOSW (z 15 maja na 4 sierpnia) oraz termin składania wniosków o udzielenie wsparcia przez organy prowadzące szkoły i SOSW (z 30 maja na 10 sierpnia).

Zmianie ma również ulec harmonogram przekazywania sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Programu przez poszczególne podmioty biorące w nim udział:
szkoły podstawowe i SOSW będą składały swoim organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadań do 31 sierpnia (zamiast do 15 czerwca) każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia,
organ prowadzące szkoły objęte wsparciem będą składały sprawozdania wojewodom w terminie do 15 września (zamiast do 30 czerwca) każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia,
wojewodowie będą składali sprawozdania ministrowi właściwemu ds. oświaty i wychowania w terminie do 30 września (zamiast do 15 lipca) każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia.

Przepisy przejściowe

W przepisach przejściowych do projektu rozporządzenia zmieniającego wskazano, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, nie będą mogły wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2021–2024 na zakup innego sprzętu, innych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w ramach Programu. W ocenie twórców projektu przyjęte rozwiązanie wynika z zasady jednokrotnego udzielenia wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i SOSW przyjętej w dotychczasowych przepisach rozporządzenia.