Resort edukacji pracuje nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie placówek oświatowych

W aktualnym stanie prawnym kwestie dotyczące rodzajów placówek oświatowych i zasad ich funkcjonowania są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 2.11.2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1872; dalej: PlacPublR). Rozporządzenie MEN weszło w życie 1.9.2016 r.

Ważne
Na skutek zmian w przepisach prawa oświatowego, pomimo krótkiego okresu obowiązywania PlacPublR musi zostać zastąpione nowym aktem wykonawczym. Zmieniona została podstawa ustawowa do wydania nowego aktu. PlacPublR zostało wydane na podstawie art. 71 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.; dalej: SysOśwU). Nowe rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59; dalej: PrOśw).

Zgodnie ze wskazanym przepisem Minister właściwy ds. oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3, 7 i 8 PrOśw, warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach, oraz może określić wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Nowe rozporządzenie powinno uwzględniać również realizację przez placówki zadań i celów edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz opiekuńczych przy jednoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa wychowanków. W nowym rozporządzeniu mają zostać także określone warunki i zasady działania wolontariuszy w placówkach oświatowych.

Ważne

Na podstawie art. 174 ust. 1 PrOśw, przepisy nowego rozporządzenia będą miały także zastosowanie do niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 PrOśw, tj.:

1) młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

2) młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

3) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

4) specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;

5) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz przygotowania przedszkolnego;

6) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

- z wyjątkiem przepisów dotyczących wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Mając na względzie przytoczone uregulowania, MEN przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie placówek oświatowych. Projekt został przesłany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w połowie kwietnia. Planowana data wejścia w życie nowego rozporządzenia to 1.9.2017 r.

Przyjmowanie dzieci do specjalnych ośrodków wychowawczych

Nowoprojektowany akt wykonawczy powtarza w zasadzie rozwiązania i instytucje przyjęte w PlacPublR. Jednak nowe przepisy wykonawcze będą musiały być przystosowane do nowego stanu prawnego. Ponadto MEN uwzględnił również część postulatów przedstawicieli środowisk oświatowych.

Ważne
W nowym rozporządzeniu zrezygnowano ze wskazania, że dzieci i młodzież będą przyjmowani do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie.

W aktualnym stanie prawnym, dziecko jest przyjmowane do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie (§ 33 i § 34 PlacPublR). Powoduje to problemy dla rodziców, którzy uaktualniając orzeczenie na kolejny etap edukacyjny muszą występować o przyjęcie dziecka do ośrodka. Projekt nowego rozporządzenia przewiduje, że warunkiem przyjęcia dziecka do ośrodków będzie posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego .

Ważne
Nowe rozporządzenie przewiduje możliwość przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Jeżeli projekt wejdzie w życie w przewidywanym kształcie, to do specjalnych ośrodków wychowawczych będzie można przyjąć dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym, które będą mogły przebywać w specjalnym ośrodku wychowawczym w sytuacji, kiedy nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii lub nie mogą przebywać w bursie.

Jeżeli chodzi o długość pobytu dzieci i młodzieży w specjalnym ośrodku wychowawczym to warto zwrócić uwagę na § 35 projektu nowego rozporządzenia. W przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zachowano poprzednie rozwiązanie, zgodnie z którymi dzieci i młodzież niepełnosprawne mają możliwość przebywania w specjalnym ośrodku wychowawczym nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24 rok życia . Inaczej będzie w przypadku wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Ta grupa wychowanków będzie mogła przebywać w ośrodku nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 18 rok życia . Równocześnie młodzież niedostosowana społecznie będzie mogła kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych, analogicznie jak inni uczniowie objęci kształcenie specjalnym.

Nowe rozwiązania przewidziane w projekcie

Zgodnie z § 14 ust. 1 projektu rozporządzania do zadań młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Do przepisu określającego zadania młodzieżowego ośrodka wychowawczego dodano nową jednostką redakcyjną, w świetle której ośrodek współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich pełniącym funkcję krajowego mechanizmu prewencji, w zakresie przeprowadzanych w ośrodku wizyt, o których mowa w Protokole Fakultatywnym do Konwencji z 18.12.2002 r. w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (Dz.U. z 2007 r. poz. 192).

Jedną z konsekwencji rozszerzenia katalogu zadań specjalnego ośrodka wychowawczego o sprawowanie opieki także nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym jest wprowadzenie obowiązku monitorowania poziomu bezpieczeństwa wychowanków i dokonywanie oceny efektów podejmowanych działań , w szczególności wychowawczych (§ 37 ust. 1 pkt 2 projektu rozporządzenia). Warto również zwrócić uwagę na § 48 projektu rozporządzenia, zgodnie z którym specjalny ośrodek wychowawczy współpracuje ze szkołą do której uczęszcza wychowanek w zakresie opracowywania i realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, w szczególności w zakresie zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych i oddziaływań wychowawczych. Celem wprowadzenia przedmiotowego przepisu będzie niepowielenie takich samych oddziaływań i wsparcia organizowanego dla dziecka w szkole i ośrodku.

Ważne
W projekcie rozporządzenia przewiduje się rezygnację ze szczegółowego wskazania dla jakich grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnych są przeznaczone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Przepis o tożsamej treści jest zbędny z uwagi na przepis art. 2 pkt 7 PrOśw, który określa przeznaczenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Dostosowanie funkcjonowania placówek do przepisów nowego ustroju szkolnego

Wejście w życie PrOśw wymusza pewne zmiany w funkcjonowaniu placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Stosownie do § 59 projektu rozporządzenia, bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 roku życia.

Ważne
W świetle § 68 ust. 2 projektu rozporządzenia dom wczasów dziecięcych będzie placówką dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych.

W projekcie dookreślano sposób sprawowania opieki w porze nocnej w bursie, jak i w domu wczasów dziecięcych. Zgodnie z § 71 ust. 5 projektu rozporządzenia opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności