Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzać będzie komisja rekrutacyjna powołana w innym publicznym przedszkolu, publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym ośrodku, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm., dalej: OświatU), prowadzonych przez ten sam organ prowadzący i wskazanych przez ten organ (nowoprojektowany art. 20zca ust. 1 OświatU). Tożsame zasady będą stosowane w przypadku rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w nowo tworzonej publicznej placówce oświatowo­‑wychowawczej, albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, prowadzone odpowiednio w nowotworzonej publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym ośrodku, o których mowa w art. 2 pkt 3a OświatU.

W świetle nowoprojektowanego art. 20zca OświatU, gdy osoba prawna niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna nie prowadzą innego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek będzie przeprowadzać komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, która wydała zezwolenie na założenie przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki wskazanych przez organ wykonawczy tej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, w przypadku nowo tworzonych przedszkoli, szkół lub placówek, zadania dyrektora będzie wykonywał dyrektor innego przedszkola, szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym nowo tworzone przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę.