Rekompensaty dla byłych najemców lokali mieszkalnych w zasobie m. st. Warszawy

Wnioskodawcy uzasadniają swój projekt koniecznością wypłaty rekompensat byłym lokatorom komunalnym, którzy mieszkają lub mieszkali w budynkach zwróconych na podstawie Dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 r., Nr 50, poz. 279; dalej: WłUżGruntWawaD), a którym miasto nie udzieliło pomocy w postaci zapewnia innego lokalu z zasobu miasta lub zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego i stworzenie rozwiązań prawnych, które umożliwią wypłatę rekompensat finansowych. Intencją Projektodawcy jest wprowadzenie przejrzystego i sprawiedliwego systemu wypłat rekompensat finansowych należnych osobom pokrzywdzonym.

Zgodnie z projektem uprawnionymi do otrzymania rekompensaty będą osoby spełniające łącznie wszystkie kryteria:

1) są lub były najemcami lokali w budynkach przekazanych beneficjentom decyzji administracyjnej o ustanowieniu użytkowania wieczystego do nieruchomości, których podstawę stanowi WłUżGruntWawaD oraz art. 214 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), albo przekazanych właścicielom budynków stanowiących w myśl art. 5 WłUżGruntWawaD odrębne od gruntu nieruchomości, a administrowanych dotychczas przez jednostki organizacyjne m. st. Warszawy;

2) były najemcą lokalu w zasobie m. st. Warszawy w dniu przekazania budynku. Za dzień przekazania budynku rozumie się datę podpisania protokołu przekazania budynku;

3) w dniu składania wniosku o przyznanie rekompensaty w gospodarstwie domowym średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza minimum dochodowego uprawniającego do otrzymania lokalu z zasobu miasta określanego zgodnie z zasadami i w trybie ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.), Rada m. st. Warszawy może decydować o podwyższeniu kryterium dochodowego dla tych osób;

4) nie podpisały umowy najmu lokalu z zasobu m. st. Warszawy lub lokalu w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego ze 100% partycypacją miasta po dacie przekazania nieruchomości, o której mowa powyżej;

5) w dniu składania wniosku nie posiadają własności lokalu, własności nieruchomości budynkowej lub jej części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz nie zbyły tych praw w terminie 1 roku przed dniem złożenia wniosku.

Ważne
Wnioski będzie można składać do Prezydenta m. st. Warszawy w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy, co oznacza, że wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą skuteczne. Przyznanie rekompensaty następować będzie w trybie administracyjnym, co skutkować będzie wydaniem decyzji. Rekompensata dla byłych najemców lokali mieszkalnych w zasobie m. st. Warszawy pokrzywdzonych brakiem ustawy reprywatyzacyjnej ma charakter ryczałtowy.

Projekt został skierowano do czytania w komisjach: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury

Subiektywnym okiem praktyka: wnioskodawcy w projekcie używają zwrotu ustawa reprywatyzacyjna, choć ten termin nie jest zdefiniowany.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności