Rekompensata kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika w czasie epidemii COVID-19

Przedłużenie korzystania z rekompensat

  • Nowelizacja KoronawirusU umożliwia pracodawcy będącemu zakładem aktywności zawodowej rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika zarówno w zakresie wynagrodzenia, jak i należnych składek i podatków.
  • Zmianie uległ katalog dokumentów, które pracodawca ma obowiązek dołączyć do wniosku o rekompensatę.
  • Wydłużeniu uległ termin na składanie wniosku o rekompensatę do 2 miesięcy.
  • Nowe zasady ubiegania się o rekompensaty obowiązują od 26.1.2021 r.

Epidemia koronawirusa w dalszym ciągu nie dobiega końca. Zdecydowano się więc na przedłużenie możliwości korzystania przez pracodawców będących zakładem aktywności zawodowej z rekompensat płac niepełnosprawnych pracowników, a także pewną modyfikację zasad ubiegania się o nie. Określono także szczegółowo dokumenty, jakie należy przedłożyć, aby wykazać spadek przychodów, uprawniający do ubiegania się o wsparcie. Zmiany dokonane nowelizacją KoronawirusU umożliwią otrzymanie refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków. Co ważne zmiany te umożliwiają pracodawcy nie tylko, jak dotychczas, ubieganie się o rekompensatę wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, ale także ubieganie się o rekompensatę kosztów płacy takiego pracownika.

Omawiana nowelizacja doprecyzowuje również sposób obliczania przez pracodawcę będącego zakładem aktywności zawodowej proporcjI liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej (art. 15a KoronawirusU). W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę poniesionych za dany miesiąc kosztów płacy, dotyczących pracowników niepełnosprawnych, określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), proporcjonalnie w takiej części, w jakiej pozostaje – według wyboru pracodawcy liczba dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej w miesiącu objętym wnioskiem do liczby dni tego miesiąca albo spadek przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej w miesiącu objętym wnioskiem względem przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej z analogicznego miesiąca roku 2019, albo też spadek przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej w miesiącu objętym wnioskiem względem średnio- miesięcznego przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej z czwartego kwartału roku 2019.

Niezbędne dokumenty potwierdzające spadek przychodów

Ponadto zmienił się katalog dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej. Oczywiście w dalszym ciągu pracodawca ma obowiązek złożyć dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów płacy. Natomiast zamiast dokumentów poświadczających spadek przychodów z działalności pracodawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o liczbie dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej w miesiącu objętym wnioskiem albo też oświadczenie o wysokości przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej osiągniętego w miesiącu objętym wnioskiem oraz w analogicznym miesiącu roku 2019. Może to być także oświadczenie o wysokości przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej osiągniętego w miesiącu objętym wnioskiem oraz o wysokości średniomiesięcznego przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej z czwartego kwartału roku 2019. Wymienione oświadczenia pracodawca składa oczywiście pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ważne

Istotne jest też to, że omawiana nowelizacja wydłuża termin na złożenie przez pracodawcę wniosku o rekompensatę do 2 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy ten wniosek.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności