Rekompensata dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w wyniku zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 30 opublikowano ustawę z 17.11.2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Z ustawy wynika, że gmina jest uprawniona do rekompensaty z tytułu dochodów utraconych w 2018 r. w pełnej wysokości ustalonej na podstawie danych zawartych we wniosku gminy o zwrot dochodów utraconych w 2018 r., którego wzór określa załącznik do ustawy. Rekompensatę wypłaca się z budżetu państwa na wniosek gminy.

Ważne

Gmina składa wniosek do wojewody w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 5.5.2022 r. Wniosek złożony po upływie tego terminu będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Wojewoda sprawdzi prawidłowość złożonych wniosków pod względem rachunkowym i formalnym w ciągu 3 miesięcy od dnia ich złożenia. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów wojewoda wezwie gminę do ich odpowiednio uzupełnienia lub usunięcia w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek, którego braków lub błędów gmina nie uzupełni lub nie usunie w tym terminie, będzie pozostawiony bez rozpoznania.

W tym przypadku wojewoda:

  • wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty (decyzję o odmowie przyznania rekompensaty wojewoda wyda w przypadku stwierdzenia, że w gminie nie wystąpiły dochody utracone w 2018 r.); organem odwoławczym od decyzji wojewody jest minister właściwy do spraw klimatu, czyli obecnie Minister Klimatu i Środowiska;
  • przekaże rekompensatę na rachunek bankowy gminy do 31.12.2022 r.
Ważne

Rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.), uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

Ponadto, do celów stosowania omawianej ustawy, w okresie od 1.1.2018 r. do 13.7.2018 r.:

  • budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego stanowiła elektrownia wiatrowa;
  • elektrownią wiatrową była budowla w rozumieniu Prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności