Ustawa wprost wskazuje, jakie kategorie przedsiębiorców będą mogły otrzymać pomoc w postaci rekompensaty w związku z utrudnieniem w prowadzeniu działalności na terenie obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.9.2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. 

Wprowadzone regulacje dotyczą: 

  • przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z 29.8.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii,
  • przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
  • przedsiębiorców prowadzących działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z 29.8.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.

Rekompensatę ustala się za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu podmiotu, z prowadzonej przez niego działalności na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia z 2.9.2021 r., w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. Ustawa wskazuje również, że w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem czasu na jaki został wprowadzony, wysokość rekompensaty ustala się proporcjonalnie do czasu jego trwania.

Przedsiębiorca będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do właściwego wojewody. Wniosek o rekompensatę powinien zawierać dane, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z 22.11.2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, oraz informacje o przychodzie za trzy wskazane powyżej miesiące. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. 

Wojewoda wydaje decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja ta jest ostateczna i prawomocna. Warto wskazać, że wojewoda będzie mógł kontrolować przedsiębiorców, obligatoryjnie i fakultatywnie. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku wojewoda może przeprowadzać kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie. Jeżeli kwota rekompensaty przekracza kwotę 65 000 zł, przeprowadzenie kontroli ma charakter obligatoryjny. Przychód z tytułu rekompensaty nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Rekompensata stanowi pomoc de minimis i może być udzielana w zakresie oraz na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa unijnego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Wnioskodawcy, któremu wypłacono rekompensatę, nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie ze Skarbu Państwa za:

  • stratę majątkową poniesioną w związku z prowadzeniem  działalności, powstałej na skutek stanu wyjątkowego wprowadzonego rozporządzeniem z dnia 2 września 2021 roku oraz
  • utracone korzyści, które wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała.

Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Warto dodać, że 1.10.2021 r., Prezydent RP wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego na podstawie art. 230 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. oraz art. 5 ust. 1 i 3 w związku z art. 3 ustawy z 21.6.2002 r. o stanie wyjątkowym. Zgodnie z rozporządzeniem, w związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi z dniem 2.10.2021 r. Prezydent przedłużył na okres 60 dni stan wyjątkowy wprowadzony rozporządzeniem z 2.9.2021 r. To oznacza, że pomoc, o której mowa w niniejszym artykule będzie przekazywana przedsiębiorcom przez łączny okres 90 a nie tylko 30 dni. W przedłużonym czasie trwania stanu wyjątkowego utrzymuje się rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela określone w § 2 rozporządzenia z 2.9.2021 r.