Rejestry zbiorów danych będą mogły być prowadzone w formie elektronicznej

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wprowadzonego do ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.); dalej: OchrDanychU nowelizacją, która weszła w życie 1.1.2015 r. Nowelizacja ta reguluje m.in. podstawowe zadania administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), do których należy prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Projekt rozporządzenia określa przede wszystkim sposoby prowadzenia rejestrów zbiorów danych.

Ważne
Według nowych przepisów, rejestry zbiorów danych będą mogły być prowadzone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Projektodawca nie przesądził, co ma decydować o wyborze konkretnej formy prowadzenia rejestru, nie określił również kryteriów, którymi należy się kierować przy podejmowaniu decyzji o wyborze jednej z form.

Wybór w tym względzie został pozostawiony każdorazowo ABI. Podkreślić należy, że projekt rozporządzenia umożliwia prowadzenie rejestru w postaci elektronicznej bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Rozporządzenie będzie także określać zasady dokonywania wpisów do rejestru zbiorów danych. Przede wszystkim przy dokonywaniu wpisu do rejestru zbiorów danych zawsze należy podać datę dokonania wpisu i datę ostatniej modyfikacji (§ 3 ust. 2 projektu rozporządzenia).

Wpis dokonany przez ABI, powinien być w „powszechnie zrozumiałej formie”

Warto przy tym zauważyć, że projekt rozporządzenia nakłada na ABI dokonujących wpisów obowiązek zamieszczania informacji w „powszechnie zrozumiałej formie”. Niestety, ani w projekcie rozporządzenia, ani w uzasadnieniu do projektu nie zostało zdefiniowane to pojęcie, dlatego należy się spodziewać, że jako zwrot niedookreślony stanie się przedmiotem kontrowersji i licznych orzeczeń.

Jawności rejestrów zbiorów danych

Rozporządzenie wskazuje również sposoby udostępniania takich rejestrów zbiorów danych, prowadzonych przez ABI. Przede wszystkim podkreślenia wymaga fakt, że rozporządzenie wprowadza zasadę jawności rejestrów zbiorów danych.

Jeżeli rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, udostępnienie do publicznej wiadomości następuje przez umieszczenie go na stronie internetowej administratora danych lub zapewnienie dostępu na stanowiskach dostępowych w siedzibie lub miejscu zamieszkania administratora danych (§ 5 ust. 1 pkt 1–2 projektu rozporządzenia).

Jeżeli rejestr jest prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej), udostępnia się go do wglądu w siedzibie lub miejscu zamieszkania administratora danych.

Co ważne, projekt rozporządzenia nie zawiera żadnych wymagań odnośnie do legitymowania się interesem faktycznym lub prawnym w celu przeglądania rejestru.

Uwagi do projektu

Warto podkreślić, że podczas zgłaszania uwag do projektu przez zainteresowane podmioty, Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na poważny brak w treści projektu rozporządzenia. Mianowicie na brak jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy elektroniczny rejestr jest uważany za „system” (zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne) w zakresie zdefiniowanym w przepisach ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Z kontekstu i sformułowania przepisów wydaje się, że projektowane rozwiązania spełniają definicję zawartą w art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji, brak jednak w tym względzie jednoznacznych argumentów.

Być może powyższa nieścisłość zostanie wyjaśniona w toku prac nad projektem rozporządzenia, z uwagi na fakt, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji skierowało m.in. tę wątpliwość do dalszego wyjaśnienia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności