Rejestracja pojazdu na podstawie wyroku sądu zagranicznego

Opis sytuacji:

Wnioskodawca wystąpił o zarejestrowanie pojazdu załączając dokument dziedziczenia wspólnotowego wydany przez Sad Rejonowy w Bergheim wraz z jego tłumaczeniem. W dokumencie wskazano spadkodawcę, spadkobierców zmarłej wraz z udziałami oraz potwierdzono, ze stwierdzenie nabycia spadku zostało wydane zgodnie z prawem niemieckim na podstawie sprawy skierowanej z zagranicznego systemu prawnego, datę. W dokumencie brak jest jakiegokolwiek stwierdzenia, że jest ostateczny.

Wnioskodawca powinien wystąpić o uznanie orzeczenia tego sądu zagranicznego ponieważ nie ma podstaw do przyjęcia, że jest ono prawomocne.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.6.1997 r – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu. W przypadku śmierci właściciela pojazdu podstawą do przerejestrowania pojazdu na jednego bądź kilku spadkobierców jest uzyskanie sądowego stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialne poświadczenie dziedziczenia. W przypadku zmarłego cudzoziemca takim dokumentem może być też np. wyrok sądu zagranicznego.

Zgodnie z art. 1145 z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1575; dalej: KPC). orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146 KPC. Jest to m.in. sytuacja gdy orzeczenie nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane.

Osoba powołująca się na uznanie orzeczenia sądu państwa obcego jest zobowiązana przedstawić (art. 1147 §1 KPC) dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści. Takiego stwierdzenia prawomocności – jak rozumiem z opisu stanu faktycznego – nie ma w przypadku przedłożonego Państwu orzeczenia.

W związku z powyższym w mojej ocenie konieczne jest uprzednie wystąpienie przez wnioskodawcę do sądu z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu (art. 1148 §1 KPC).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności