W rozdziale 12 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688; dalej: ZużSprzElektU16) określono obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podmiotów prowadzących działalność objętą zakresem regulacji nowej ustawy.

Podmioty wymienione w art. 84 i 85 ZużSprzElektU16:

1) podlegają wpisowi do rejestru na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.; dalej: OdpadyU),

2) są obowiązane do sporządzenia rocznego sprawozdania na zasadach i w trybie określonych w dziale V rozdziale 2 OdpadyU.

Zgodnie z art. 49 OdpadyU rejestr ten jest prowadzony przez właściwego marszałka województwa w systemie teleinformatycznym.

Jeżeli chodzi o obowiązki organów administracji publicznej, w art. 86 ZużSprzElektU16 określono, żedo obowiązków wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska będzie należało przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli zakładów przetwarzania. Z przeprowadzonych kontroli będzie musiał sporządzić, w terminie do 15 lutego za poprzedni rok kalendarzowy, zbiorczą informację, przekazywaną następnie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Z kolei kontrolę przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i 39 ZużSprzElektU16 (nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu, prawidłowego wprowadzenia i oznaczenia sprzętu, informowaniu o zasadach zbierania zużytego sprzętu) będzie spoczywała na Inspekcji Handlowej – art. 87 ZużSprzElektU16. Za naruszenie powyższych przepisów właściwy wojewódzki inspektor handlowy będzie mógł wymierzać, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne (art. 91 pkt 22-26 ZużSprzElektU16).

Na Głównym Inspektorze Ochrony Środowiska będzie spoczywał obowiązek corocznego (w terminie do 30 lipca) prz ekazywania ministrowi ds. środowiska raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem w poprzednim roku kalendarzowym (art. 88 ZużSprzElektU16). Pewne obowiązki informacyjne będą spoczywały także na ministrze właściwym ds. środowiska – art. 89 ZużSprzElektU16.

Administracyjne kary pieniężne oraz przepisy karne zostały określone w rozdziale 14 ZużSprzElektU16. Administracyjne kary pieniężne będzie wymierzał, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.