Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2054 opublikowano ustawę z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

W art. 6 nowelizacji zawarto zmiany wprowadzone do FinPubU, w tym regulację, zgodnie z którą zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi realizuje się także przez udostępnianie umów, o których mowa w art. 34a FinPubU (art. 34 ust. 1 pkt 12 FinPubU).

Zgodnie z nowymi przepisami art. 34a FinPubU, Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Rejestr umów jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 InformPodPublU. System teleinformatyczny, o którym tu mowa to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego.

Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie DostInfPubU. Przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a DostInfPubU stosuje się odpowiednio, a chodzi tu o zasady, zgodnie z którymi prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa);
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

W przypadku zastosowania tych przepisów DostInfPubU w rejestrze zamieszcza się informację, o której mowa w art. 8 ust. 5 DostInfPubU, zgodnie z którym w przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia.

Ponadto trzeba podkreślić, że w rejestrze umów:

 • nie zamieszcza się informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), czyli dotyczących bezpieczeństwa państwa, a także produkcji i handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi;
 • zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

Rejestr umów obejmuje:

 • numer umowy – o ile taki nadano;
 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • okres obowiązywania umowy;
 • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
 • określenie przedmiotu umowy;
 • wartość przedmiotu umowy;
 • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.
Ważne

W rejestrze umów zamieszcza się również informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.

Dane, o których mowa wyżej są powszechnie dostępne, a do rejestru wprowadzają je kierownicy jednostek sektora finansów publicznych. Informacje w rejestrze umów zamieszcza się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy lub zamieszczenia w BIP informacji o wyłączeniu jawności informacji publicznej.

Ważne

Nowelizacja przewiduje też karę. Kto bowiem nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 FinPubU, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 34b FinPubU).

Zgodnie z art. 13 nowelizacji, w rejestrach umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie nowelizacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności