Omawiana nowelizacja (druk 2186) wprowadza zmiany m.in. w zakresie tzw. rejestru umów, o którym mowa w art. 34a FinPubU, który miał pierwotnie wejść w życie 1.7.2022 r. Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 34b FinPubU, zgodnie z którym: Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co warto odnotować, ww. przepis art. 34b FinPubU, dotyczący odpowiedzialności karnej, zostanie uchylony. Jednakże, wejdzie w życie nowy przepis przewidujący odpowiedzialność za zaniechania związane z ww. rejestrem na płaszczyźnie dyscypliny finansów publicznych. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP – w DyscypFinPubU będzie więc nowy przepis art. 18ca o treści:

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub niedopuszczenie do wykonania obowiązku wprowadzenia danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albo podanie w nim nieprawdziwych danych.

Podsumowując, z przepisów wprowadzanych na podstawie omawianej nowelizacji wynikają korzystne zmiany dla wszystkich jednostek sektora publicznego. Należy jednak odnotować, że ustawodawca zmienił również grożącą sankcję w razie niewykonywania nowych przepisów: z karnej, na sankcję czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.