W rejestrze będą umieszczane dane na temat przestępczości na tle seksualnym, czyli przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymienionych w rozdziale XXV ustawy z 6.6.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – przykładowo przestępstwo zgwałcenia, nakłaniania do prostytucji, publicznego propagowania lub pochwalania zachowania o charakterze pedofilskim. W rejestrze z dostępem ograniczonym będą zamieszczane następujące dane o skazanych, pobierane z Krajowego Rejestru Karnego:

1) dane identyfikujące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania,

2) oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy,

3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia,

4) datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem postępowania,

5) kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu,

6) informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 – w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,

7) informację o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach karnych, zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych, wychowawczo-leczniczych, okresie próby, dozorze kuratora i nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia,

8) informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i aresztu,

9) informację o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności,

10) informację o warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia,

11) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, o ile osoba go posiada, uzyskany z rejestru PESEL,

12) fotografię skazanego uzyskaną z Rejestru Dowodów Osobistych,

13) aktualne adresy zameldowania skazanego na pobyt stały lub czasowy uzyskane z rejestru PESEL,

14) faktyczny adres pobytu skazanego uzyskany od właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

Wśród podmiotów uprawnionych do występowania do rejestru wnioskiem o uzyskanie informacji o skazanych projekt ustawy w art. 12 wskazuje m.in.:

1) organy administracji rządowej,

2) organy samorządu terytorialnego

3) organy wykonujące zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie,

4) pracodawców przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy, związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi,

5) innych organizatorów przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi.

Informacje z rejestru z dostępem ograniczonym będą przekazywane wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Informacje będą przekazywane nieodpłatnie.

Zasięganie informacji przed nawiązaniem stosunku pracy

Ważne
Jeżeli projekt wejdzie w życie w zakładanym przez rząd kształcie, to dyrektorzy placówek oświatowych będą musieli bezwzględnie znać treść art. 20 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Projektowany art. 20 nakłada bowiem na pracodawców i innych organizatorów prowadzących działalność w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi o bowiązek uzyskania z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym informacji na temat potencjalnego kandydata na pracownika.

Obowiązek też należy zrealizować przed nawiązaniem stosunku pracy, a w przypadku osób wykonujących działalność związaną z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na innej podstawie niż umowa o pracę – podmiot organizujący tę działalność będzie musiał wystąpić o informacje z rejestru przed dopuszczeniem danej osoby do jej wykonywania. W związku z powyższym dyrektor szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem nie będzie mógł opierać się tylko na wymogach i dokumentach przewidzianych przez ustawę z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne będzie uzyskanie informacji z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Dyrektor szkoły, który nie pobierze informacji z rejestru i zatrudni pracownika, lub co gorsze wystąpi o informacje z rejestru, ale ją zignoruje, naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową.

Ważne
Stosownie do art. 22 ust. 2 projektu, kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę, której dane są zamieszczone w rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł. Ponieważ orzekanie w sprawie naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym będzie się odbywało na podstawie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 395, ze zm.) maksymalna wysokość grzywny, jaką sąd będzie mógł orzec, wynosi 5000 zł.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to rok od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Długi okres vacatio legis jest spowodowany koniecznością zorganizowania od początku rejestru oraz wprowadzenia pozostałych instrumentów przewidzianych w ustawie (policyjne mapy zagrożenia).