Rejestr Należności Publicznoprawnych

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1124 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 4.4.2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Z art. 18a ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.; dalej: EgzAdmU), wynika, że Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) prowadzi w systemie teleinformatycznym Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przy czym, minister finansów może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, inny organ KAS do prowadzenia rejestru, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego rejestru oraz sprawność procesów wymiany informacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 30.5.2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1123), do prowadzenia RNP wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Organ ten jest też administratorem danych zgromadzonych w RNP.

Z rozporządzenia wynika m.in., że wierzycielowi:

1) niebędącemu organem KAS - organ prowadzący rejestr, na wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu, nadaje identyfikator i hasło uprawniające do wprowadzania do rejestru, zmieniania w rejestrze lub wykreślania z rejestru danych;

2) będącemu organem KAS - organ prowadzący rejestr z urzędu nadaje identyfikator i hasło uprawniające do dostępu do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr.

Podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 18q § 2 EgzAdmU, tj.:

1) wierzycielowi,

2) sądowemu lub administracyjnemu organowi egzekucyjnemu,

3) sądowi,

4) organowi prokuratury,

5) Szefowi CBA,

6) instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.),

7) biuru informacji gospodarczej działającego na podstawie ustawy z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.)

- niebędącemu organem KAS organ prowadzący rejestr, na wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu, nadaje identyfikator i hasło uprawniające do korzystania z funkcjonalności systemu, umożliwiające ułatwiony sposób wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze.

Natomiast podmiotowi uprawnionemu będącemu organem KAS organ prowadzący rejestr z urzędu nadaje identyfikator i hasło uprawniające do dostępu do systemu.

Udostępnienie danych z rejestru oraz dostęp do systemu następuje po uwierzytelnieniu odpowiednio wierzyciela i podmiotu uprawnionego niebędącego organem KAS oraz wierzyciela i podmiotu uprawnionego będącego organem KAS. Uwierzytelnienie wymaga:

1) użycia danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo

2) profilu zaufanego ePUAP.

Warto dodać, że korzystając z rejestru, zobowiązany używa swojego konta na portalu podatkowym.

Do rejestru wprowadza się dane w formacie XML według struktury logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu prowadzącego RNP.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności