W związku z nowelizacją ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dokonaną ustawą z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815) oraz ustawą z 20.5.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1163) – przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Przepisy rozporządzenia stanowią procedurę składania wniosku o wpis do rejestru przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie walut wirtualnych, a także zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności. Przedmiotowe wnioski składane będą na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra finansów przy użyciu usługi online udostępnionej pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa finansów. 

Rozporządzenie ma wejść w życie z 31.10. 2021 r.