W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1903 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 15.10.2021 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych. 

Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

 • RDO – Rejestr Dowodów Osobistych;
 • SIS – System Informacyjny Schengen, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z 24.8.2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1041; dalej SchengenU);
 • KSI – Krajowy System Informatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 11 SchengenU;
 • KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji, o którym mowa w art. 21nb ust. 1 ustawy z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1882).

 

Z rozporządzenia wynika, że organ gminy wprowadza do RDO dane bezpośrednio, w trybie teletransmisji. RDO przekazuje zwrotnie komunikat zawierający potwierdzenie wprowadzenia danych. Dane w RDO zapisuje się wielkimi literami. Dopuszcza się zapisywanie danych dotyczących numeru domu lub lokalu małą literą, o ile taka numeracja występuje. 

W celu zapewnienia poufności danych biometrycznych w zakresie odcisków palców gromadzonych w RDO, dane te są przetwarzane w formie zaszyfrowanej. Szyfrowanie danych biometrycznych w zakresie odcisków palców jest dokonywane z zastosowaniem algorytmów i długości kluczy zgodnych z polityką świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. W związku z tym:

 • klucze są generowane i przechowywane w urządzeniu spełniającym wymagania bezpieczeństwa zgodnie z profilem bezpieczeństwa bezpiecznych urządzeń do składania podpisu określonym w normie PN-EN 419211-2:2013, po stronie podmiotu dokonującego personalizacji dowodu osobistego;
 • potwierdzenie wiarygodności kluczy jest realizowane z wykorzystaniem certyfikatu klucza publicznego wydanego w ramach polityki certyfikacji spełniającej wymagania określone w normach wprowadzających serię norm ETSI EN 319 411;
 • dane biometryczne w zakresie odcisków palców gromadzone w RDO mogą być przetwarzane w postaci niezaszyfrowanej w trakcie procesu ich pobierania oraz personalizacji dowodu osobistego (w tym przypadku minister informatyzacji oraz minister spraw wewnętrznych, każdy w zakresie swojej właściwości, zapewniają stosowanie mechanizmów, które gwarantują ochronę przed nieuprawnionym dostępem do tych danych, w tym w szczególności ich kopiowanie oraz zapewniają rejestrowanie wszelkich działań dokonywanych na tych danych). 

Po wprowadzeniu przez organ gminy do RDO daty odbioru przez obywatela dowodu osobistego

z RDO do rejestru PESEL przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a–c DowodyU, czyli:

 • serię i numer dowodu osobistego;
 • datę ważności;
 • oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.

W przypadku unieważnienia dowodu osobistego

z RDO do rejestru PESEL są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz lit. d tiret piąte DowodyU, czyli:

 • serię i numer dowodu osobistego;
 • status dowodu osobistego – datę unieważnienia.

W przypadku zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

z RDO do rejestru PESEL są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz lit. d tiret dziewiąte DowodyU, czyli:

 • serię i numer dowodu osobistego;
 • status dowodu osobistego –datę i czas zawieszenia.

W przypadku cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

z RDO do rejestru PESEL są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a i b DowodyU, czyli:

 • serię i numer dowodu osobistego;
 • datę ważności.

Z RDO do SIS

są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 6 lit. a DowodyU, czyli serię i numer blankietu, dotyczące skradzionych, przywłaszczonych lub utraconych blankietów dowodów osobistych

W przypadku unieważnienia dowodu osobistego z powodu utraty

z RDO do SIS są przekazywane dane określone w art. 28 pkt 2, czyli nazwisko i imię (imiona), pkt 6 DowodyU – w zakresie daty urodzenia posiadacza dowodu osobistego, i pkt 7 DowodyU (płeć) oraz w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a, c i d tiret pierwsze i piąte DowodyU, czyli:

 • serię i numer dowodu osobistego;
 • oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;
 • status dowodu osobistego – datę wydania oraz datę unieważnienia.

W przypadku zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

z RDO do SIS są przekazywane dane określone w art. 28 pkt 2, pkt 6, w zakresie daty urodzenia posiadacza dowodu osobistego, i pkt 7 DowodyU (płeć) oraz w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a, c i d tiret pierwsze i dziewiąte DowodyU, w zakresie daty zawieszenia.

W przypadku cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, zmiany przyczyny unieważnienia z powodu utraty na inną przyczynę unieważnienia lub zwrotu utraconego dowodu osobistego

z RDO do SIS jest przekazywany komunikat o konieczności usunięcia wpisu dotyczącego dowodu osobistego.

W przypadku zwrotu dowodu osobistego, wcześniej zgłoszonego jako utracony,

z RDO do KSIP są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret piętnaste i szesnaste DowodyU, czyli status dowodu osobistego w zakresie daty zwrotu unieważnionego dowodu osobistego oraz oznaczenia organu gminy, do którego zwrócono unieważniony dowód osobisty.

 

Ponadto, przekazywanie danych między RDO a:

 • PESEL, SIS i KSIP następuje przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych (rejestr PESEL, SIS i KSIP przekazują zwrotnie komunikat zawierający potwierdzenie przekazania danych);
 • PESEL i KSIP odbywa się bezpośrednio w czasie rzeczywistym;
 • SIS odbywa się za pośrednictwem KSI.

 

Ważne

Jak wynika z § 7 rozporządzenia, że wchodzi ono w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 3a ustawy z 14.4.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1000 ze zm.). Przypominam, że komunikat taki opublikowano w Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1817 i wynika z niego, że termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców ustanowiono na 7 listopada 2021 r.