Reguły udzielania zamówień bagatelnych w rozumieniu PZP w ramach projektów UE

Stanowi ono ważną wskazówkę dla beneficjentów będących zamawiającymi publicznymi udzielającymi zamówień klasycznych w rozumieniu PZP. Pojawiały się już bowiem wątpliwości o relację obowiązków odnośnie do zamówień bagatelnych określonych w PZP w stosunku do wymagań przy udzielaniu zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. Ma to związek z faktem, że przepisy PZP, które zaczną obowiązywać od 1.1.2021 r. wprowadzają w art. 2 ust. 2 PZP nowe reguły w zakresie udzielania zamówień bagatelnych, tj. zamówień klasycznych, których wartość dotycząca jednorazowego zakupu bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł, udzielanych przez zamawiających publicznych. Jednocześnie, zgodnie z pkt 1 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020, beneficjent projektu UE udziela zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł netto zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dalej, zgodnie z pkt 4 sekcji 6.5.2 przywołanych Wytycznych, w przypadku beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu przepisów ZamPublU, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w ZamPublU.

Powyższe zdaniem Ministerstwa oznacza, że beneficjenci będący zamawiającymi publicznymi będą udzielać od 1.1.2021 r. zamówień bagatelnych zgodnie z właściwymi przepisami PZP, a nie jak dotychczas (w większości przypadków) – w oparciu o zasady ww. Wytycznych.

Dla przypomnienia, z przywołanego art. 2 ust. 2 PZP wynika przede wszystkim (poprzez odesłanie do stosowania art. 268 ust. 1 PZP) wymóg upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP. Co więcej, zgodnie z art. 268 ust. 3 PZP w uzasadnionym przypadku zamawiający może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP. Zauważa się zatem, że możliwe są zgodnie z PZP dwa rodzaje postępowań o udzielenie zamówienia bagatelnego, tj. z publikacją albo bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP. W związku z tym, że przepisy PZP są prawem powszechnie obowiązującym, nie należy – zdaniem Ministerstwa – nakładać na zamawiających publicznych udzielających zamówień bagatelnych dodatkowych wymogów związanych z zasadą konkurencyjności. Niemniej, z uwagi na brak w PZP procedury udzielania zamówień bagatelnych, beneficjenci będą – jak wskazuje się w stanowisku – najprawdopodobniej ją określać samodzielnie (np. w regulaminie wewnętrznym). Dla właściwych instytucji oznacza to, że przy prowadzeniu kontroli zamówień bagatelnych realizowanych w ramach projektów UE, oprócz zgodności z PZP powinny weryfikować również zgodność czynności beneficjenta z postanowieniami regulaminu wewnętrznego (lub innych regulacji wewnętrznych), odnoszącymi się do zamówień bagatelnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności