W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje CzystGmU, w której zawarto postanowienia odnośnie zawartości regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

W art. 4 ust. 2 tej ustawy m.in. postanowiono, że regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (…)

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, (…)

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

i inne zasady tamże wymienione, w tym fakultatywne określone w ust. 2a.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 18.2.2022 r (PN.4131.87.2022; http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl). We wskazanym dokumencie zwrócono uwagę właśnie na naruszenie przepisów CzystGmU argumentując: (…) w materii regulaminowej nie mieszczą się, w zasadniczym zakresie postanowienia § 4 Regulaminu, które zakładają, iż w zabudowie jednorodzinnej worki do segregacji odpadów każdy właściciel nieruchomości otrzyma nieodpłatnie w ramach uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w pojemniki lub w worki na odpady zmieszane każdy właściciel nieruchomości powinien zaopatrzyć się sam (ust. 1), natomiast w zabudowie wielorodzinnej segregacja odbywać się będzie w pojemnikach, które zostaną dostarczone przez przedsiębiorcę nieodpłatnie w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ust.2).

Jednocześnie organ nadzoru wskazał, że ww. zapisy wykraczają poza delegację z ww. art. 4 CzystGmU. Zagadnienia te powinna regulować odrębna uchwała, wydana na podstawie art. 6r ust. 3 CzystGmU, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w regulaminie utrzymania i czystości na terenie gminy wprowadzać zapisów dotyczących zaopatrywania mieszkańców w worki/pojemniki do segregacji odpadów komunalnych. Jednakże obowiązek dostarczenia worków do segregacji odpadów, czy też właściwych pojemników powinien wynikać z uchwały podjętej na podstawie art. 6r ust. 3, a nie art. 4 ust. 2 i ust. 2a CzystGmU.