W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje regulacja zawarta w art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU. Z podanego przepisu wynika, że na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że użyte w ww. art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU pojęcie „zasady i tryb korzystania” zawiera w sobie kompetencję organu stanowiącego gminy do formułowania w stosunku do terenów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się, określenia ustalonego porządku zachowania się.

Orzecznictwo

Oznacza to w konsekwencji uprawnienie rady gminy do wprowadzenia reguł dotyczących obowiązującego sposobu zachowania się podmiotów, które przebywają na terenach lub w obiektach o jakich mowa w tym przepisie (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt III SA/Gl 346/21).

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 15.2.2022 r. (Nr PN-II.4131.42.2022; http://edziennik.lublin.uw.gov.pl). We wskazanym rozstrzygnięciu nadzorczym zakwestionowano zapis o treści: „nadzór i administrowania Targowiskiem prowadzi Burmistrz Miasta (…) za pośrednictwem upoważnionego pracownika Urzędu Miasta”.

Analizując pod względem prawnym ww. zapis, organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka ważnych aspektów:

1) regulacja ta nie mieści się w granicach upoważnienia wynikającego z art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU. Na podstawie powołanej normy kompetencyjnej radzie nie przysługuje bowiem uprawnienie do decydowania o tym, jaki konkretnie podmiot ma administrować gminnymi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej:

2) z art. 4 ust. 1 pkt 1 GospKomU wynika, że jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Z tego należy wnioskować, że niewątpliwie, że rada może jedynie określić sposób i formę prowadzenia gospodarki komunalnej. W żaden natomiast sposób nie można wysnuć z przytoczonej normy kompetencyjnej, upoważnienia dla rady do wskazywania imiennie oznaczonego podmiotu wykonującego to zadanie;

3) z treści art. 30 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy wynika, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Tym samym wybór konkretnego podmiotu należy do kompetencji wójta (burmistrza) jako organu gminy gospodarującego mieniem komunalnym. Nie może on natomiast subdelegować przyznanej mu kompetencji na organ stanowiący. Stąd, zadania związanego z gospodarowaniem mieniem komunalnym nie może przejmować żaden inny podmiot, a w konsekwencji przedmiotowa uchwała nie może określać administratora targowiska i jego zadań.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy ustalając regulamin targowiska (znajdującego się na obszarze gminy) nie może wkraczać w kompetencje wójta w zakresie ustalenia administratora targowiska i jego zadań.