Ze środków Programu ASOS mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 000 do 200 000 zł w ramach 4 priorytetów:

 • edukacja osób starszych,
 • aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
 • partycypacja społeczna osób starszych oraz
 • usługi społeczne dla osób starszych.

Zwrócono też uwagę na zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu. Warto wiedzieć, że najważniejsze z nich dotyczą, m.in.:

 • wydłużenia terminu realizacji zadań, tj. od 1.3.2016 r. do 31.12.2016 r.;
 • usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
 • zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;
 • poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;
 • zmiany wzoru oferty i karty oceny, a także zasad kierowania do oceny 3 eksperta;
 • rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150.000 zł;
 • usunięcia zapisu dotyczącego niedopuszczania złożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu.

Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa (https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8377,regulamin-konkursu-asos-2017.html).

Dokumenty w formie plików do pobrania można pobrać ze strony ministerstwa (http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-asos/regulamin-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-rzadowego-programu-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020-edycja-2017/).