Regulamin korzystania ze świetlicy a wzór umowy najmu

W kontekście podanej problematyki należy zwrócić uwagę m.in. na regulacje GospKomU.

Tamże, w art. 4 postanowiono, że:

1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o:

1) wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej;

2) wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek.

Znaczenie ma także art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU, z którego wynika, że na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Na kanwie przytoczonych wyżej regulacji warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z 1.9.2022 r. (Nr NP.-III.4131.1.162.2022.3); opubl. w wojewódzkim dzienniku urzędowym 7.9.2022 r.

Organ nadzoru zakwestionował zapis:

Odpłatne udostępnienie świetlicy wiejskiej odbywa się na podstawie wniosku o najem świetlicy wiejskiej, stanowiący Załącznik nr 2 i umowy najmu świetlicy wiejskiej zawartej pomiędzy Najemcą, a Gminą, której wzór stanowi Załącznik nr 4.

W uzasadnieniu organ nadzoru wskazała m.in., że działanie rady, polegające na ustaleniu wzoru umowy najmu świetlicy wiejskiej, wykracza poza granice upoważnienia ustawowego z ww. art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU i stanowi także nieuprawnioną ingerencję w sferę wykonawczą, zastrzeżoną dla wójta gminy.

W dalszej części uzasadnienia zwrócono także uwagę na art. 3531 KC, który wyraża tzw. swobodę umów. Jak zaznaczono: (…) niedopuszczalnym jest, aby strony przyszłej umowy nie miały wpływu na jej treść z uwagi na to, iż jej postanowienia reguluje uchwała rady gminy narzucająca jednostronne rozwiązania dla stron umowy. Zawarcie umowy najmu świetlicy należy do organu wykonawczego gminy, jako organu gospodarującego mieniem komunalnym. Umowa jest natomiast dwustronną czynnością prawną równorzędnych podmiotów, regulowaną przepisami prawa cywilnego. O treści umowy decydują strony przyszłej umowy zgodnie z zasadą autonomii woli stron. Kształtowanie postanowień umowy powinno bowiem mieć miejsce przy jej zawieraniu, a nie w uchwale określającej zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy (…).

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie ma uprawnień, aby określać wzór umowy najmu. Jest to wyłączna kompetencja wójta gminy, jako organu kształtującego postanowienia umowne i występującego w charakterze reprezentanta gminy.

Źródło: https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/actbymonths.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności