W kontekście podanej problematyki w pierwszej kolejności warto odnotować regulacje WodaŚciekU.

W art. 19 ust. 3 i 4 tej ustawy m.in. postanowiono, że rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego.

Z kolei, w ust. 5 sprecyzowano elementy składowe regulaminu, bowiem postanowiono tamże, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączania do sieci;

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Łódzkiego z 25.4.2022 r. (Nr PNIK-I.4131.462.2022, które ukazało się w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego 6.54.2022 r.; http://dziennik.lodzkie.eu).

We wskazanym rozstrzygnięciu nadzorczym zakwestionowano zapisy, w których rada gminy postanowiła, że wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, NIP o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub siedziby,

2) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora przez pełnomocnika – pisemne upoważnienie inwestora dla pełnomocnika,

3) adres nieruchomości, która ma być przyłączona,

4) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

5) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

W analizie prawnej, organ nadzoru stwierdził m.in., że rada gminy nie posiada upoważnienia do określania w regulaminie elementów, jakie powinien spełniać wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a tym samym doszło do naruszenia art. 19 ust. 5 WodaŚciekU.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków określać warunków formalnych wniosku o przyłączenie nieruchomości do sieci.