W rozporządzeniu określono:

  • obszary kraju, na których dopuszczono możliwość udzielenia pomocy regionalnej,
  • maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów,
  • rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy nie jest dozwolone.

Maksymalną intensywność pomocy ustalono jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów, które można objąć pomocą. Wskaźnik ten wynosi 30%, 40% oraz 50% i zależy od województwa.

Rozporządzenie to miało obowiązywać do 31 grudnia 2013 r., jednak 14 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie nowelizujące, które przedłużyło ten okres obowiązywania do 30 czerwca 2014 r. Do tego czasu przedłużono również możliwość udzielenia pomocy według wskaźnika 30% dla obszaru województwa mazowieckiego.

W konsekwencji, do 30 czerwca 2014 r. przedłużono również okres obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.