W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 808 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24.4.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30.3.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1797 ze zm.). Zmieniono przepis, z którego wynika obecnie, że przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się do pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi, programów pomocy na rozpoczęcie działalności oraz programów regionalnej pomocy operacyjnej, o ile te programy nie traktują przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w sposób uprzywilejowany w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami. Rozporządzenie stosuje się jednak na zasadzie odstępstwa do przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji 31.12.2019 r., lecz znalazły się w takiej sytuacji w okresie od 1.1.2020 r. do 30.6.2021 r. (art. 1 ust. 4 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.Urz. UE L 2014.187.1; dalej: rozporządzenie Komisji nr 651/2014). Poprzednio wyłączenie dotyczyło przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, czyli generalnie innych niż w statusie MŚP spełniających określone warunki, gdzie nie było też kryterium, aby przedsiębiorstwo znajdowało się w trudnej sytuacji w okresie panującej wciąż epidemii.

W konsekwencji zmieniono też jeden z przepisów dotyczących § 7 ust. 7 zmienianego rozporządzenia, który w nowym brzmieniu stanowi, że w przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom na dywersyfikację działalności istniejącego zakładu koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać co najmniej o 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Poprzednio limit ten dotyczył pomocy przyznanej na dywersyfikację działalności istniejącego zakładu, czyli bez wskazania, że chodzi o dużego przedsiębiorcę.

Ważne

Do pomocy na dywersyfikację działalności istniejącego zakładu udzielanej mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom, w tym do złożonych wniosków o przyznanie tej pomocy, na podstawie których nie udzielono pomocy przed 30.4.2021 r., warunku, o którym mowa w § 7 ust. 7 zmienianego rozporządzenia nie stosuje się.

W tym miejscu warto przypomnieć, że definicje przytoczonych tu przedsiębiorców o statusie MŚP określa załącznik do rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Z art. 2 tego załącznika wynika, że do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Przy czym, w kategorii MŚP:

  • małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;
  • mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.