Refundacje dla pracodawców zatrudniających osoby młode

Taką możliwość zakłada poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej ustawa zmieniająca), który wpłynął do Sejmu. Przewiduje on kontynuację programu wspierającego zatrudnienie młodych, realizowanego w latach 2016-2017 i mającego bardzo pozytywne efekty. Autorzy nowelizacji liczą, że uda się je utrzymać, a dodatkowo - ograniczyć cywilnoprawne formy pracy i umowy terminowe w grupie młodych. Zaproponowali, by rozwiązania weszły w życie z dniem opublikowania ustawy zmieniającej.

Wysokość dofinansowania

W sumie na wsparcie zatrudnienia młodych przewidziano 2800 mln zł, z czego 800 ml na 2018 rok, a po 1 mld zł na lata 2019 i 2020 (art. 1 pkt ustawy zmieniającej). Pracodawca będzie mógł liczyć na refundowanie z tej puli kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Otrzyma je w wysokości ustalonej ze starostą, ale nie wyższej niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 150f ust. 1 ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.; dalej PromZatrU).

Refundacja byłaby wypłacana przez 12 miesięcy.

Warunki refundacji

Skorzystanie z dobrodziejstwa ustawy zmieniającej będzie możliwe, jeśli pracodawca spełni określone warunki, tj.:

- podpisze umowę ze starostą w sprawie zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia i otrzymywania w zamian refundacji,

- w ciągu 6 miesięcy przed podpisaniem umowy ze starostą nie zmniejszał zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

- przyjmie młodego pracownika na cały etat,

- utrzyma zatrudnienie przez 24 miesiące (okres refundacji i 12 miesięcy po jej zakończeniu).

Zasady zwrotu

Jeśli pracodawca nie będzie przestrzegał warunków otrzymywania refundacji, będzie musiał ją zwrócić. Zwrotu będzie obliczany proporcjonalnie do okresu, w którym zatrudnienie młodej osoby ustało. Obejmie również odsetki liczone od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (art. 150f ust. 4 PromZatrU).

Gdyby młody pracownik został zwolniony dyscyplinarnie lub jego umowa wygasła w okresie 24 miesięcy od daty początkowej dofinansowania, wówczas starosta kieruje na wolne stanowisko inną osobę. Jeśli pracodawca odmówiłby jej przyjęcia, będzie zwracał uzyskane środki. Obowiązek zwrotu go nie obejmie, jeśli urząd pracy nie skieruje nikogo do objęcia wakatu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności