W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1675 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Z rozporządzenia wynika, że wsparcia finansowego w ramach tego programu udziela się z budżetu państwa organizatorom prowadzącym wymienione w rozporządzeniu szkoły i placówki wychowania przedszkolnego, w tym także szkoły działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (dalej: ORPEG), a także biblioteki pedagogiczne.

Wsparcia udziela się na działania szczegółowo wymienione w § 2 ust. 2 rozporządzenia, czyli m.in. na zakup książek będących nowościami, zakup nowych elementów wyposażenia, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Ważne

Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

 

Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby placówki wychowania przedszkolnego, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe podjęły działania wymienione w § 3 rozporządzenia, czyli m.in.:

 • podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych;
 • zorganizowały w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo, w szczególności spotka-nie z twórcami literatury, w tym dziecięcej;
 • uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez placówkę wychowania przedszkolnego co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 • zrealizowały co najmniej jedne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książek zakupionych do placówek wychowania przedszkolnego;
 • zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupów książek;
 • dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
 • uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek. 

Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne: JST, osobom prawnym innym niż JST, osobom fizycznym, a także ministrom wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących oraz w formie dofinansowania dla ministrów. Przy czym, wsparcia finansowego udziela się organowi prowadzącemu placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, pod warunkiem zapewnienia przez ten organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem. Do wkładu własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia roku, w którym udzielono wsparcia finansowego.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

1) dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

 • nie więcej niż 25 dzieci – 1500 zł,
 • od 26 do 75 dzieci – 2500 zł,
 • więcej niż 75 dzieci – 3000 zł;

2) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3000 zł;

3) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4000 zł;

4) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12.000 zł;

5) dla bibliotek pedagogicznych – 3000 zł;

6) dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

 • nie więcej niż 70 – 2500 zł,
 • od 71 do 170 – 3000 zł,
 • więcej niż 170 – 4500 zł.

Do dnia: Organ, czyli:
31 października roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego tę placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera dane wymienione w § 7 ust. 1 rozporządzenia
31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego dyrektor ORPEG składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera dane wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia
20 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego

Formularze wniosków są publikowane na stronach internetowych Programu oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oceniają zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę lub ministra w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być udzielone wsparcie finansowe.

Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje na podstawie umowy zawartej między wojewodą a organem prowadzącym. Zawarcie tej umowy następuje niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra finansów. Przy czym:

 • przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego następuje w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy;
 • minister (§ 4 ust. 1 pkt 4 lit. b–k rozporządzenia), przekazuje szkołom, których jest organem prowadzącym, środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego, w terminach uzgodnionych z tymi szkołami;
 • minister oświaty przekazuje dyrektorowi ORPEG środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego dla szkół w ORPEG, w terminach uzgodnionych z dyrektorem ORPEG (w ramach tych środków dyrektor ORPEG pokrywa koszty związane z wysyłką zakupionych książek i elementów wyposażenia do bibliotek).
Ważne

Rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne następuje w terminie i w sposób określony w umowie, na podstawie przedłożonych wojewodzie zestawienia dowodów poniesienia wydatków.

.