Rozporządzenie określa ramowe plany nauczania dla: szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, ogólnokształcącej szkoły baletowej, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej, policealnej szkoły muzycznej, policealnej szkoły plastycznej oraz ogniska artystycznego.

Ramowy plan nauczania określa:

  • tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w przypadku szkół artystycznych prowadzących kształcenie ogólne – także zajęć z wychowawcą;
  • inne zajęcia edukacyjne;
  • tygodniowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi 2 godziny na ucznia.