Ramowe plany nauczania – projekt zmian

Podstawę do wydania rozporządzenia zmieniającego stanowi art. 22 ust. 2 pkt 1 SysOśwU, zgodnie z którym minister właściwy ds. oświaty i wychowania powinien określić w drodze rozporządzenia ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem w szczególności obowiązującego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę MEN zakłada wprowadzenie zmian, które będą dotyczyły:

1) umożliwienia prowadzenia w szkołach nauki języka migowego, 2) włączenia wymiaru godzin przeznaczonego na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do pozostałych rodzajów edukacji wczesnoszkolnej; 3) określenia minimalnej liczby godzin przeznaczonych na nauczanie każdego z dwóch języków obcych w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i technikum dla dzieci i młodzieży; 4) uszczegółowienia przepisów związanych z realizacją przedmiotów uzupełniających.

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Związku Głuchych i Rzecznika Praw Obywatelskich nauka języka obcego w szkołach powinna być w większym stopniu dostępna w szczególności dla uczniów niesłyszących - w celu podniesienia umiejętności posługiwania się przez uczniów tym językiem. Zwiększenie umiejętności posługiwania się tym językiem ma jednocześnie zmniejszyć u tych dzieci ryzyko narastania problemów edukacyjnych i emocjonalnych, sprzyjając lepszemu osiąganiu efektów kształcenia (tym samym proponuje się dodać nowy pkt 3 w § 3 ust. 1 rozporządzenia).

Proponowane włączenie wymiaru godzin przeznaczonego na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do pozostałych rodzajów edukacji wczesnoszkolnej na doprowadzić do likwidacji stosowanej obecnie w szkołach praktyki polegającej na dokumentowaniu liczby godzin przeznaczonych na poszczególne rodzaje edukacji wczesnoszkolnej. Biorąc pod uwagę zintegrowany charakter tej edukacji nie ma to żadnego uzasadnienia i powoduje niepotrzebnie dodatkowe obowiązki dla nauczycieli.

Propozycja określenia minimalnej liczby godzin przeznaczonych na nauczanie każdego z dwóch obowiązkowych języków obcych w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i technikum ma za zadanie wyeliminowanie stosowanej niekiedy praktyki przeznaczania zbyt małej liczby godzin na nauczanie drugiego z nauczanych języków obcych nowożytnych - co powodowało utrudnienia w zrealizowaniu w pełnym zakresie jego programu nauczania.

Projekt przewiduje też zmianę w załączniku nr 3 w ust. 1 pkt 1 lit. c, która polegałaby na doprecyzowaniu, że nauka drugiego języka obcego nowożytnego dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w tym także uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Zmiana wynika z faktu, że dotychczasowe brzmienie tego przepisu wzbudza liczne wątpliwości interpretacyjne. W obecnym brzmieniu przepisu wskazuje się bowiem, że uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczający do gimnazjum specjalnego i oddziału specjalnego uczą się jednego języka obcego nowożytnego, co uzasadnione jest ich możliwościami poznawczymi wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności. Jeżeli uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszcza do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego, powinna obowiązywać go taka sama zasada.

Rozporządzenie zmieniające przewiduje także szereg innych zmian o charakterze doprecyzowującym związanych z realizacją przedmiotów uzupełniających.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności