Rady nadzorcze i zarządy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska po zmianach

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 898 opublikowano ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (dalej: nowelizacja ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod]).

1. Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy mają liczyć 5 członków (dotąd było to 7 osób). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 400f ust. 2 PrOchrŚrod, w skład tych rad będą wchodzić:

 • członkowie rad wyznaczeni przez wojewodę spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych;
 • członkowie rad wyznaczeni przez Zarząd Narodowego Funduszu;
 • członkowie rad wyznaczeni przez wojewodę;
 • przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej podległe albo nadzorowane przez ministra środowiska lub jednostek podległych albo nadzorowanych przez niego;
 • wiceprzewodniczący rad wyznaczeni przez sejmik województwa.

Uchylono też przepisy art. 400f ust. 3-6 PrOchrŚrod, zgodnie z którymi:

 • marszałkowie województw ogłaszają w prasie o zasięgu regionalnym oraz w BIP urzędu marszałkowskiego rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji ekologicznych w radach nadzorczych wojewódzkich funduszy, wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania;
 • organizacje ekologiczne dokonywały tego zgłoszenia w formie pisemnej;
 • w razie zgłoszenia przez organizacje ekologiczne więcej niż jednego kandydata wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznych spośród zgłoszonych kandydatów dokonywały sejmiki województw;
 • w razie niezgłoszenia przez organizacje ekologiczne żadnego kandydata przedstawicieli organizacji ekologicznych wskazywały komisje właściwe do spraw środowiska sejmików województw.

Ponadto, po zmianie członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska . W razie niewyznaczenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, odpowiednio, przez wojewodę, Zarząd Narodowego Funduszu lub sejmik województwa, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu , minister środowiska może powołać na ich miejsce swoich przedstawicieli.

Przedtem, członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powoływały i odwoływały sejmiki województw.

2. Zarządy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 400j ust. 1 i 2 PrOchrŚrod, zarządy wojewódzkich funduszy mają liczyć od 1 do 2 członków (dotąd było to od 2 do 5 osób). Zarządy wojewódzkich funduszy stanowią prezesi zarządów wojewódzkich funduszy albo prezesi zarządów wojewódzkich funduszy i zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, powoływani i odwoływani przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych wojewódzkich funduszy. Dotąd zarządy te stanowili prezesi zarządów wojewódzkich funduszy oraz zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy.

Dodano też ust. 2a do art. 400j PrOchrŚrod, zgodnie z którym jeżeli zarząd województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia wspomnianego wyżej wniosku nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z tym wnioskiem, powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu dokonuje rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu .

3. Przepisy przejściowe

Nowelizacja przewiduje też przepisy przejściowe w odniesieniu do wprowadzanych zmian. Stanowią one, że:

 • mandaty dotychczasowych członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wygasają z dniem 24.5.2017 r.;
 • w terminie do 24.6.2017 r. wojewodowie, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i sejmiki województw wyznaczą po raz pierwszy członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy zgodnie z nowymi przepisami;
 • minister środowiska powoła po raz pierwszy członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy w nowym składzie w terminie 30 dni od dnia ich wyznaczenia;
 • w przypadku bezskutecznego upływu wspomnianego terminu 24.6.2017 r., minister środowiska powoła po raz pierwszy na członków rad wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej swoich przedstawicieli;
 • w terminie 14 dni od dnia powołania rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu skieruje do zarządu województwa wniosek o powołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu (w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku zarząd województwa powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu wskazanych w tym wniosku);
 • mandat dotychczasowych członków zarządu wojewódzkiego funduszu wygasa z dniem powołania nowych członków.

Ponadto, dotychczasowe statuty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zachowują moc do czasu nadania nowych statutów nie dłużej jednak niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli do 24.6.2017 r. W tym też terminie sejmiki województw mają uchwalić nowe statuty. W przypadku nieuchwalenia statutów w tym terminie wojewodowie nadadzą, w drodze zarządzenia, statuty wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej . Statuty nadane w ten sposób przez wojewodów zachowają ważność do czasu uchwalenia statutów przez sejmiki województw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności